سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

قدرت الله فرهودی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
رضا درخشانی – دانشجوی دکترای تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در مناطقی که پدیده ی کارستی شدن معمول نباشد، عمدتاً کانالیزه شدن آبهای سطحی و زیرزمینی و ظهور چشمه ها، متٱثر از ساختارهای زمینساختی می شود که در این میان، گسل های نرمال و شکستگی های دارای مؤلفه کششی، نقش مؤثری را ایفا می کنند. مطالعات انجام شده در خصوص تحلیل ساختاری کمربند رفسنجان و همچنین انالیز خطوط هم پایه، منجر به شناسایی گسل های منطقه مورد مطالعه، از جمله گسل های نرمال و شکستگی های کششی شده است. نقشه خطواره تهیه شده بر مبنای راستای آبراهه های اصلی منطقه، همروندی و مطابقت قریب به ۴۳٪ از خطواره ها و آبراهه ها را با گسل های کششی منطقه تٱیید می کند. ظهور چشمه های متعدد در مسیر این دسته از گسل ها نیز مؤید هادی بودن آنها برای آب های سطحی و زیر زمینی است.