سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه کریمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دوستمراد ظفری – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهرام شریف نبی – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
تام گرافنهن – Biologische Bundesantalt fur Land- und Forstwirtschaft Institut fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Konigin-Luise-Berlin

چکیده:

در این بررسی بیش از ۵۰ جدایه تریکودرما از رایزوسفر گردو از مناطق مختلف کشت و کار این درخت در سطح استان همدان جمع آوری شد. با استفاده از ویژگیهای مورفولوژیکی تعدادی از آنها در حد گونه شناسایی شدند و تعدادی از آنها که بطور مورفولوژیکی قابل تشخیص نبودند به کمک ترتیب توالی نواحی ITS2,ITS1 و ژن ۵/۸s به عنوان گونه های T.cf.brevicomactum, T.brevicompactum, T.velutimum, T.longibrachiatum, T.koningii, T.ghanene, T.atraoviride شناسایی گردیدند.