سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول دادخواه – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

توده سنگهای در برگیرنده مسیر مترو اصفهان (قطعه جنوبی) تناوبی از انواع شیل و ماسه سنگ می باشد جهت طبقه بندی توده های سنگی از دو روش ( ١٩٨٩RMR (Bieniawski و روش ( ١٩٧٤ Q (Barton استفاده شدهاست و بر اساس این دو طبقه بندی سیستم نگهدارنده مناسب پیشنهاد شده است. این توده سنگها توسط دسته درزه هایی قطع گردیده اند، جهت شناسایی گوه های ناشی از تقاطع این دسته درزه ها از نرم unwedge٢,٢ استفاده شده است. پس از شناسایی گوه های احتمالی سیستم نگهدارنده مناسب جهت پایداری آنها تخمین زده شده است و در نهایت میزان فاکتور مقاومت گوه های احتمالی قبل و بعد از نصب سیستم نگهدارنده پیشنهادی مقایسه گردیده است.