سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا عطار زاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
قدرت ا… رحیمی – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران،ساری
اردشیر نجاتی جوارمی – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تهران،کرج
یدا… چاشنی دل – مربی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران،ساری

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی چندشکلی جایگاه ژنی هورمون رشد در جمعیت گاومیش شمال ایران (جزیره میانکاله) نمونه های خون از ۱۳۰ راس گاومیش تیپ رودخانه ای تهیه و برای استخراج DNA به روش نمکی بهینه یافته (Miller et al, 1988) مورد استفاده قرار گرفت. واکنش زنجیره ای پلیمر از جهت تکثیر قطعه۱۰۸۱ bp از بازشماره ۲۲ اگزون سوم تا باز شماره ۱۱۹ پایین دست ژن انجام گرفت. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم های محدودالاثرMspI و HaeIII مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. و نتایج حاصل بر روی ژل پلی اکریل آمید ۶% الکتروفورز گردید. همه نمونه های مورد مطالعه حاصل از برش آنزیم HaeIII ژنوتیپ +/+ را نشان داده اند. فراوانی ژنوتیپی برای ژنوتیپ MspI (+/+) و MspI (+/-) و MspI (-/-) به ترتیب ۰/۸۱ و ۰/۱۸ و ۰/۰۱ و فراوانی آللی MspI (+)و MspI (-) به ترتیب ۰/۹ و ۰/۱ به دست آمد. آلل MspI (-) جدید گزارش شدهدر این تحقیق بر مبنای دو نقطه هشی که یکی در اگزون سوم و دیگری در اگزون پنجم ژن هورمون رشد واقع شده، به دست آمده است. این آلل برای اولین بار بر روی ژن هورمون رشد گاومیش گزارش می شود.