آمــوزش زمــانی مطلــوب و بهینــه اســت کــه بــا توجــه بــه موضــوع مــورد نظــر از روش و شــیوه هــای آموزشــی مناسب استفاده شود. طبیعتـاً هرشـیوه وروشـی کـه معلـم بـرای آمـوزش مطالـب درسـی خـود انتخـاب مـی کنـد نیازمنـد ابزارخاصی مـی باشـد تـامعلم بـه کمـک آن بتوانـد آمـوزش را بـه صـورت عینـی تـر و روشـن ترارائـه نمایـد. مخصوصـاً بــرای تــدریس درس ریاضــی کــه از علــوم پایــه مــی باشــد وبــدون داشــتن مهــارت هــای لازم درزمینــه اندیشــیدن و پــژوهش در دنیــای پیرامــون و انجــام فعالیتهــای گونــاگون فهــم و یــادگیری عمیــق آن امکــان پذیرنیســت ومعلمــین همواره باید باتوجه بـه هـدفهای کلـی تر،موجبـات تقویـت توانـایی ذهنـی وانگیـزه درونی،ارتقـاء، خلاقیـت، افـزایش درک مفــاهیم درس ریاضــی کــاربردی کــردن آموختــه هــا و توانــایی حــل مســائل پیرامــون خــودرابرای فراگیــران فــراهم آورده وجهت بهبود کیفیت آمـوزش و تسـهیل درامـر یـادگیری تـلاش کننـد و بـرای بـازدهی مناسـب همـواره بـه دنبـال روش هــایی باشــند کــه ضــریب درگیــری دانــش آمــوزان را بــالابرده و آنــان را بــه تجــارب یــادگیری وادار نمایــد.

مطالعــه بــین المللــی رونــد آموزشــی ریاضــیات و علــوم»تیمــز«از مهمتــرین و وســیع تــرین مطالعــات تطبیقــی در قلمــرو ارزشــیابی پیشرفت تحصـیلی مـی باشـد کـه تحـت نظـر انجمـن بـین المللـی ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی انجـام مـی گیرد.یافتـه هــای ایــن مطالعــات منبــع تعیــین کننــده ای بــرای شناســایی نقــاط قــوت و ضــعف نظــام هــای آموزشــی کشــورها در مقیاس ملی و بـین المللـی و ارائـه راهکارهـای علمـی و مـوثر در فراینـد یـاددهی-یـادگیری اسـت. یکـی از دلایـل ارائـه برنامــه درســی جدیــد ریاضــی و بــه همــراه آن روشــهای جدیــد یــاددهی-یــادگیری ایــن درس براســاس برنامــه درســی ملی،نتایج آزمون بین المللی تیمز می باشـد کـه بـا توجـه بـه نتـایج آنهـا،دانش آمـوزان ایرانـی از قـدرت بـالایی در پاسـخ گویی به سوالاتی کـه در سـطوح بـالای شـناختی بوده،برخـوردار نبـوده انـد.

و متوسـط عملکـرد دانـش آمـوزان ایرانـی در ایــن آزمــون در مقایســه بــا کشــورهای شــرکت کننــده بــا توجــه بــه ســطح انتظــاری کــه در برنامــه توســعه پــیش بینــی شــده،قدری نگــران کننــده اســت.با توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف اصــلی وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای شــرکت درآزمــــون تیمــــز بازشناســــی راههــــا و روش هــــای نــــوین در فراینــــد تــــدریس ریاضــــی مــــی باشــــد.[۱۳] به دنبال این هستیم که روش های نوین و کاربردی تدریس ریاضی در دوره ابتدایی را بررسی کنیم.