مقاله شناسه مردم (تعريف انسان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شناسه مردم (تعريف انسان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان
مقاله شناسا
مقاله گزينش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كرمانشاه سيدعبدالصالح
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي نيا بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: فياض بخش احمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايه ترين جستار در دانش هاي انساني همان جستار انسان يا مردم است. اگر چه آشنايي نخستين همگان با مفهوم کلان مردم، به جهت رويارويي هر روزه با مصاديق آن، به احساس بي نيازي بسياري، از پرداختن به تعريف و شناسه آن گرديده است. بي توجهي در شناخت و شناسه انسان مي تواند ما را از دست يابي به نتايج تعميم پذير باز دارد و ما را به سوي تصميم هاي روبينانه و گروهي و گذرا بکشاند. اما به راستي لغزشگاه هايي نيز در راه شناسه انسان هست: برون رفت از تعريف مفهوم به توضيح واژگان انسان، جدا نبودن زيستي گونه هاي جانداران از يکديگر تا مرز انکار عينيت گونه ها، درآمد به درگيري هاي نامگرايان و برونگرايان، نارسايي تعريف هاي زيستي (ريختي، زايايي ، ژنتيکي و رفتاري) مردم و نيز کاستي تعريف منطقي آن.
در نگاه ما ملاک فراگير و جداگري درباره انسان زيستي در دست نيست؛ از اين رو، حقوق و ويژگي هايي که در دانش هاي انساني براي انسان بر مي شماريم، از نگاه فلسفي نمي تواند منسوب به انسان زيستي گردد. در تلاش براي پيوست اين گسست، در تعاريف انسان کمينه مشترک پذيرفته و انسان فلسفي دانسته شده و اختلافات و استثناها بدان الحاق گرديده است. آشکار است که الحاقي هم پايه با اصل نيست و ميبايد که درباره ي آن دو، پذيراي مراتب گرديد و گرنه ملحق کلا از مقوله فلسفي انسان بيرون خواهد بود. دست کم در رويکرد ثبوتي، آن چه تفاوت چيستاري ميان انسان و ديگر جانداران ايجاد مي نمايد، مفهوم زيستي و حتي شناسايي انسان نيست. هرچند در رويکرد اثباتي، اين تعريف گاه تنها ابزار در دسترس براي جداگري نمونه هاي مردم باشد. خودآييني و گزينش آزاد، ملاک راستين اين شناسه تواند بود.