سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فینی – مهندسی عمران – مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل (ارشد) دانشجو مقطع فوق لیس

چکیده:

شهرداری الکترونیکی و اتخاذ سیاستهای استراتژیک مناسب جهت احقاق آن یکی از مهمترین عوامل دربهبود توسعه پایدار شهر بشمار می اید، لذا در این مقاله سعی می شود تا با بهره گیری از مدل عمومی مدیریت استراتژیک و کالیبره کردن عناصر، مفاهیم و نظریات این رویکرد مدیریتی نسبت به ارائه مدلی کاربردی در زمینه مدیریتالکترونیکی در شبکه حمل و نقل به خصوص در زمان وقوع سوانح اقدام نماید. این فرایند شامل: مراحل پنجگانه زیر را در بر دارد: اهداف،تحلیلی داخلی، تحلیل خارجی، انتخاب استراتژی ، اجرا. هدف اصلی در این مقاله ایجاد ارتباط و تناظر میان اصول و روندهای پذیرفته شده مدل عمومی مدیریت استراتژیک از یک طرف، و نمادها و روش های رایج در مدیریت الکترونیکی شهر از سوی دیگر می باشد. این پژوهش به روش تطبیقی انجام میگیرد و عناصر مختلف دو سیستم، بمنظور نیل به هدف تحقیق، مطابقت داده می شود. در مقاله حاضر سرانجام به این استنتاج خواهیم رسید که می توان رویکرد مدیریت استراتژیک را در عرصه مدیریت الکترونیکی شهر در شبکه حمل و نقل پیاده سازی و اجرا نمود. در پایان، بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق و نیز سایر نظریات موجود، پیشنهاداتی در این زمینه به خصوص در زمان وقوع سوانح نیز ارائه می گردد.