سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی مدنی پور – استاد شهرسازی دانشگاه نیوکاسل، انگلستان

چکیده:

شهرسازی فراگیر آن نوع شهرساز ی است که در آن نیازهای همه شهروندان در نظر گرفته شود . به جا ی آنکه معیارمان فقط افراد متوسط باشد، با ید به فکر کسانی هم باشیم که دارا ی تحرک و دسترس ی کمتر ی هستند . این ممکن است ناش ی از مشکلات اجتماع ی باشد، که افراد با بنیه ضعیفتر مالی ممکن است از دسترسی به بعضی تسهیلات شهری محروم بمانند .
همچنین احتمال م یرود ا ین امر ناش ی از مشکلات جسم ی باشد، به آن معنا که افراد مسن، زنان و کودکان، و ی ا کسان ی که برروی صندلی چرخ دارند یا از نقص بینایی و شنوا یی رنج می برند، ن یازهایی دارند که در روشها ی معمول شهرساز ی منظور نمی شود . این روشها عمدتا فرضیاتشان را بر اساس افراد ی با بن یه جسمی و اجتماعی متوسط بنا می گذارند، حال آنکه
بسیاری از کسان در این قالب نمی گنجند. در کشورها ی اروپایی نیاز به شهرساز ی فراگ یر مورد تا یید صاحب نظران قرار گرفته است . در این راستا، اقداماتی در تمام سطوح انجام شده ؛ از سطح جامعه اروپا تا سطح دولتها، استانها، و شهردار یها، هری ک بنوبه خود در ا یجاد شرا یط فراگیر قدمهای موثر ی برداشته اند . بعضی از کشورهای اروپایی مانند انگاستان در این زمینه فراتراز دیگران رفته اند. به همین دلیل، این مقاله تجربیات انگلستان را بطور خلاصه مطرح میسازد. در این مقاله نخست به بررسی کلی مساله دسترسی و اهمیت آن در فضای شهر ی میپرداز یم. بحث فراگیری در اروپا، که بصورت یک خط مشی کلی مورد قبول اتحاد یه اروپا قرار گرفته معرف ی می شود، و سپس مشکلات جسم ی در شهرساز ی مورد مطالعه قرار میگیرند. نکته کلیدی آنست که افراد ی که از نارسا یی ها ی جسم ی رنج م یبرند نبا ید دچار ستم ی مضاعف شوند و نتوانند بنحو ی آزادانه در شهر حرکت کنند. بحث آنست که انسانها باید بطور ی عادلانه و با مساوات از مزایای زندگی شهری برخوردار باشند، به همین دلیل فضای شهری باید برای دسترسی همگان آماده باشد. سپس به قوانین و مقرراتی می پرداز یم که در کشور ا نگلستان وضع شده تا با ا ین مشکل مبارزه شود . دولت مرکز ی و بییشتر شهرداریها درباره دسترس ی افراد معلول قوا نین متعدد ی وضع کرده اند، که پاره ا ی از عناو ین اصلی این قوانین را بررسی خواهیم کرد. در مرحله آخر پاره ای از راه حلها یی را که در شهرها ی انگلستان بکار گرفته میشوند معرفی خواهیم کرد و با استفاده از مثال شهر نیوکاسل در شمال انگلستان چگونگی اجرای قوانین و مقررات دولتی و محلی را نشان خواهیم داد.