سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
داود عباسی کارجگان – دانشجوی دوره دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
مفاهیم جدیدی، همچون مفهوم شهر جهانی، در مطالعات گردشگری راه یافتهاند که به فهم برخی از ارتباطات در حال پیدایش بینمطالعات گردشگری برگرفته از جغرافیا و جامعه شناسی کمک می کنند، اما تا کنون این مطالعات به شکل مناسبی از دیدگاهگردشگری با هر میزان دقت و انتقاد نظری یکپارچه نشده و مورد بحث قرار نگرفته اند. درحالیکه مفهوم شهرهای جهانی می تواندبه موضوع پژوهش گردشگری شهری انسجام بخشد ولی بهنظر میرسد در حال حاضر تحقیقات نظری دربارهی آن وجود ندارد وپژوهشها، بیشتر بر روی مکان های جداگانه و مطالعات موردی متمرکز هستند. پیدایش شهرهای جهانی پیامدهای عمیقی برایگردشگری به عنوان یک صنعت دارد به گونهای که شهرهای جهانی و محیط ساختهشدهی آنها موجب به وجود آمدن یک آرایشپیچیده از جغرافیای خرد گردشگری بر پایه مفاهیمی همچون مناطق فرهنگی، نواحی و مناطقی با ویژگی های مشترک برایمصرف توسط گروه های استفاده کنندهی خاص، مسافران و ساکنان می شود.