مقاله شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAH-BglII و PAH-EcoRI در جمعيت اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAH-BglII و PAH-EcoRI در جمعيت اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون Neutrality
مقاله برنامه Arlequin
مقاله چندشکلي DNA
مقاله ژن PAH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي عطار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: وليان بروجني صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو مارکر چندشکلي BglII و EcoRI در اينترون ۱ و اينترون ۵ ژن فنيل آلانين هيدرکسيلاز (Phenylalanine | Hydroxylase, PAH) شناخته شدند. براي آزمودن اينکه آيا اين چندشکلي ها به مانند آلل هاي خنثي عمل مي کنند يا در معرض فشار انتخاب در جمعيت اصفهان قرار دارند، ۱۱۰ فرد با روش PCR-RFLP تعيين ژنوتيپ گرديدند. فايل ورودي Arlequin با استفاده از اطلاعات هاپلوتيپي با فاز شناخته شده آماده شد و آزمون هاي Neutrality (آزمون D تاجيما و آزمون Fu’s Fs) با استفاده از برنامه Arlequin انجام شد. ۴۲ فرد در هر دو چندشکلي هتروزيگوت بودند و فاز هاپلوتيپي آن ها ناشناخته باقي ماند. فاز هاپلوتيپي BglII-EcoRI فقط در ۶۸ فرد شناخته شد که براي آماده سازي فايل ورودي استفاده گرديد. مقدار D تاجيما و مقدار Fs در جمعيت اصفهان به ترتيب ۱٫۷ و ۱٫۰۲ است. مقدار مثبت Fs وD>0  بيانگر آن است که اين چندشکلي ها در جمعيت اصفهان تحت انتخاب متعادل هستند. اگرچه اين چندشکلي ها در ناحيه غيرکدکننده ژن PAH قرار دارند، ولي آن ها آلل هاي خنثي نيستند و مقدار مثبت اين آزمون ها، شواهدي براي انتخاب متعادل اين چندشکلي ها در جمعيت اصفهان فراهم مي سازند. نتايج اين مطالعه مي تواند درک ما را از تاريخ تکاملي و ساختار جمعيت اصفهان بهبود بخشد.