مقاله شواهد ساختاري از عملکرد گسل عرضي نظام آباد بر پيشاني کمربند چين خورده-رانده زاگرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: شواهد ساختاري از عملکرد گسل عرضي نظام آباد بر پيشاني کمربند چين خورده-رانده زاگرس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاقديس کنگان
مقاله کمربند چين خورده-رانده زاگرس
مقاله گس عرضي-برشي
مقاله گسل نظام آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يساقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش پيشاني کمربند چين خورده-رانده زاگرس در فارس ساحلي، به صورت عرضي توسط مجموعه اي از گسل ها با سازوکار غالب راستالغز چپ بر قطع مي گردد. اين گسل ها که با استفاده از تفسير تصاوير ماهواره اي و پيمايش ساختاري تاقديس بزرگ کنگان شناسايي و تحليل گرديده اند شامل گسل هاي راستالغز چپ بر، نرمال چپ بر و نرمال مي باشند. اين مجموعه گسل ها بر اساس موقعيت ساختاري آنها، سازوکار پيدايش و هندسه به عنوان ادامه پهنه گسلي نظام آباد در فارس ساحلي تحليل گرديده اند. گسل چپ بر نظام آباد يکي از گسل هاي عرضي با خاستگاه عميق در زاگرس است که پي سنگي بودن آن بر اساس همخواني موقعيت آن با موقعيت خطواره مغناطيسي عبوري از بخش پيشناني زاگرس مشخص مي شود. نتايج مطالعه نشان مي دهد که گسل نظام آباد مختص به بخش هاي شمالي کمربند نبوده و تا پيشاني کمربند چين خورده-رانده زاگرس ادامه دارد به گونه اي که پهناي قابل ملاحظه اي از عملکرد آن بر بخش مياني تاقديس کنگان و تا ساحل خليج فارس برداشت گرديده است.