سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، گروه زمین شناسی
ابراهیم عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

میدان نفتی بی بی حکیمه در محدوده طول جغرافیایی ’۴۰ ˚۵۰ شرقی و عرض جغرافیایی ’۱۵ ˚ ۳۰ تا ’۲۹ ˚۵۵ شمالی قرار گرفته است. طول این میدان ۷۰km و عرض آن km 5-4 در جنوب فروافتادگی دزفول در ناحیه جنوب غرب ایران قرار دارد. بررس نحوه توزیع دولومیت ها و نوع سیمان موجود به منظور شناسایی سکانس دولومیتیزاسیون و فرآیند سیمانی شدن صورت گرفت. بررسی نشان داد که دولومیت های ریزبلور اولیه، جانشینی، حاشیه ای، پرکننده حفرات، تأخیری (رگه ای یا همراه با استیلولیت) قابل شناسایی است. از نظر اندازه بسیار متغیر و گاهاً تا ۴۰۰ میکرومتر می رسد. از نظر شکل نیز به صورت شکل دار، نیمه شکل دار و زین اسبی وجود دارد. همراهی دولومیت با انیدریت را می توان به دو گروه تقسم کرد: بخش فوقانی حضور دولومیت به صورت پراکنده در زمینه انیدریتی است ولی در بخض عمیق انیدریت پرکننده فضای بین کریستالی دولومیت است. بنابراین می تان دولومیت را از نظر زمانی به انواع ائوژنز، مزوژنز و تلوژنز طبقه بندی کرد. سیمان انیدریتی نیز در دو مرحله همراه با دولومیت های ریز بلور اولیه و یا همراه با دولومیت های تدفینی قابل طبقه بندی است. شواهد پتروگرافی دولومیت ها با توجه به شکل، اندازه و نوع آنها موجب شده است که برای بخش فوقانی سازند آسماری مدل سبخایی و برای بخش زیرین مدل تدفینی همراه با مدل های آب سازندی و اختلاط مناسب نشان داده می شود.