سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فردین بوستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

رودخانه کر که یکی از منابع اصلی تامین کننده آب کشاورزی و مصرف شرب موجودات زنده است، در اکولوژی استان فارس خصوصا دریاچه بختگان نقش مهمی را ایفا می کند. نظر به تغییرات کیفی محسوس زمانی و مکانی آب این رودخانه که اثر مستقیمی بر محصولات کشاورزی و اکولوژی منطقه دارد نیاز به بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب این رودخانه و بررسی دلایل آن به شدت احساس می شود. بدین منظور شوری آب رودخانه کر و تغغیرات زمانی (فصلی) آن با استفاده از داده های ایستگاه های موجود شامل گاوگدار، سفید، شیرین جمال بیگ، شورخارستان و ایستگاه کیفی سد درودزن در کل زمان فعالیت ایستگاه های فوق مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی تغییرات زمانی غلظت کاتیونها و آنیونهای اصلی آب، موثر بر میزان شوری، شامل منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و بیکربنات و همچنین هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول نمونه های کیفی آب بررسی گردید.