سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عظیمی گندمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
هوشنگ فرجی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
اشکبوس دهداری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

این آزمایش در سال ۱۳۸۵ به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل ، محتوای کلروفیل (کلروفیل ،(chla) a ، کلروفیل b ا (chlb) و مجموع کلروفیل a و b ا (chla+b)) ، کل میزان ماده خشک تولید شده در اندام های هوایی، غلظت K+، غلظت Na +، نسبت K + به ،Na + ، سطح برگ ، وزن تر ، تعداد برگ ، ارتفاع بوته و عملکرد دانه در ارقام بهاره کلزا در دانشگاه یاسوج به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل چهار سطح شوری ۱/۹۲ (شاهد)ف ۹/۸۷، ۱۹/۶ و ۲۱/۹۴ دسی زیمنس بر متر (حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم با نسبت ۲۰ به ۱ در محلول هوگلند ) و عامل فرعی نیز شامل ۸ رقم کلزای بهاره بود.اندازهگیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل بر روی جوان ترین برگ کاملا باز شده در دومرحله رویشی و زایشی ( ۲۰ روز بعد از گلدهی ) انجام گرفت و تغییرات حداقل فلورسانس (Fo)، حداکثرفلورسانس (Fm)، حد اکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II (Fv/Fm) و بازده فتوسنتزی فتوسیستم II اندازه گیری شد. در سطوح بالای شوری رقم Hyola 60 از نظر صفات ،chlb ،chla، chla+b، حداکثرفلورسانس در مرحله زایش (Fm2) ، بازده فتوسنتزی فتوسیستم II در مرحله زایشی ، کل میزان ماده خشک تولید شده در اندام های هوایی ، غلظت + K ، نسبت K + به Na +، سطح برگ، وزن تر، تعداد برگ، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نسبت به سایر ارقام میانگین بالاتری داشت . همچنین کمترین میانگین ها برای کلیه صفات بجز غلظت Na+، تغییرات حداقل فلورسانس در مرحله زایش (Fo2) و تغییرات حداقل فلورسانس در مرحله رویشی (Fo1) مربوط به رقم PP-401-15E بود . به طور کلی با افزایش شوری میانگین مقادیر کلیه صفات مورد اندازه گیری بجز تغییرات حداقل فلورسانس (Fo) و غلظت Na+ کاهش یافت.