مقاله شور شيرين (جستاري در تلقي عرفاني نظامي از عشق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شور شيرين (جستاري در تلقي عرفاني نظامي از عشق)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامي
مقاله خسرو و شيرين
مقاله عرفان
مقاله عشق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظامي در پنج گنج بويژه در «خسرو و شيرين» شاهکاري در ادب غنايي آفريده است که هرگز شيريني آن از خاطر محو نمي شود. ماجراي عشق را در بسياري ازآثار ادب غنايي ديگر نيز مي توان يافت ولي هيچکدام به پرمايگي روايت نظامي نيست. حتي ليلي و مجنون خود نظامي هم به پاي خسرو و شيرين او نمي رسد.
جانمايه اين شاهکار در پرورش شخصيت شيرين است که نسبت به همتايانش درساير معاشيق از پختگي و کمال بيشتري برخوردار است. نظامي او را طوري پرورده است که نه بي پروايي «ويس» در «ويس و رامين» را داشته باشد و نه کمرويي و تنگناي قبيله اي «ليلي» را در «ليلي و مجنون». بانويي آزاده است که هم عاشق است و هم معشوق. در پي عشق خطر مي کند، بر همه آرزوهاي دنيوي بر مي آشوبد، در راه عشق پاي در رکاب مي نهد، دشواري عشق را با شکيبايي به جان خريدار مي گردد. آنگاه که عاشق را پخته نمي يابد او را با تمهيداتي به کمال معنوي مي رساند و سپس به وصال با او تن مي دهد و سرانجام در کنار جسم بي جان او جان مي بازد.
اين مقال برآن است که از چشم اندازي ديگر با ساختار روايي اين داستان روبرو گردد و رمزها ونشانه هاي عرفاني اين داستان را از خلال بررسي شخصيت و رفتار شيرين در داستان خسرو و شيرين بر اساس معيارهاي مندرج در متون عرفاني باز جويد و از اين راه نگاه عرفاني نظامي و سرسپردگي او را به مباني عرفان در اين روايت عاشقانه نشان دهد.