مقاله شيخ محمود شبستري و مساله کثرت اديان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: شيخ محمود شبستري و مساله کثرت اديان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيخ محمود شبستري
مقاله کثرت اديان
مقاله کثرت گرايي
مقاله شمول گرايي
مقاله حصر گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوشين امين رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش، تاييد يا تکذيب هيچ يک از آراي معطوف به واقعيت کثرت اديان، همچون حصر گرايي، شمول گرايي يا کثرت گرايي ديني، که از مهم ترين مباحث دو حوزه فلسفه دين و کلام جديد به شمار مي آيند، مقصود اين نوشتار نيست. بلکه اين پژوهش بي هيچ ارزش داوري، تنها در پي تبيين رويکرد يکي از متاملان و عارفان شهير ايراني- اسلامي نسبت به مقوله کثرت اديان است و مي کوشد تا پرده از چهره راي خاص وي درباره اين مقوله مهم بردارد. هرچند که در حاشيه، به خود مدعاي کثرت گرايي و رابطه آن با تجارب ديني نيز مي پردازد و از منظري پديدار شناختي، اين دو امر را بررسي مي كند.
شيخ محمود شبستري که از عرفاي نامدار ايراني- اسلامي، و از نظريه پردازان عرصه انديشه ديني– عرفاني به شمار مي آيد، محور و منظور اين نوشتار است. وي که در ارايه آراي مربوط به دين، بر بنياد جهان بيني عرفاني تكيه دارد، کوشيده است تا حاصل تاملات خويش را به هر دو زبان نظم و نثر، و در مطاوي آثاري ارجمند اما موجز به ظهور رساند. از وي، همچون برخي ديگر از عرفا، درباره مقوله کثرت اديان نيز راي و نظري باقي مانده است. قصد اين نوشتار پرداختن به راي واقعي او درباره مساله تکثر اديان است، تا بدين وسيله شعاعي هرچند کم رنگ، به ويژه درباره آراي معطوف به کثرت اديان بر انديشه شبستري به طور خاص، و عرفان اسلامي به طور عام بيافكند و راي شيخ را در اين باره بازنمايد. نگارنده برآن باور است که حاصل کار نه تنها به شبستري، که به ساير عارفان اسلامي نيز قابل تعميم است، زيرا همگي اين بزرگان، چنان که فروتر تبيين خواهيم نمود، از نظر فکري و به ويژه فلسفي، در يک محدوده زماني و تحت سيطره يک نظام و سنت انديشگاني واحد به سر مي برده اند.