مقاله شيرخواران پرخطر مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شمال و شرق تهران و عوامل موثر بر تاخير تكامل حركتي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شيرخواران پرخطر مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شمال و شرق تهران و عوامل موثر بر تاخير تكامل حركتي آنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكامل حركتي
مقاله شيرخوار پر خطر
مقاله آسفيكسي دوره حوالي تولد
مقاله وزن پايين هنگام تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني فرين
جناب آقای / سرکار خانم: وامقي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دليل شيـوع بالاتر اختلالات تكامل در شيرخواران پرخطر و ضرورت پيگيـري هاي بيشتر و متفاوت در آنان در سال هاي اوليه عمر، تعيين عوامل موثر در بروز اختلالات تكامل در اين شيرخواران در هر جامعه اي اهميت دارد.
روش كـار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي (مورد – شاهدي) كه در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد، ۲۸۳ شيرخوار شامل ۱۴۳ نفر مورد و ۱۴۰ نفر شاهد، از مراكز بهداشتي – درماني شمال و شرق تهران شركت نمودند. گروه مورد شيرخواران پر خطري بودند كه به علت داشتن يك يا چند عامل خطرساز براي ايجاد تاخير و يا اختلال تكامل حركتي ارجاع شده بودند و در معاينه عصبي – تكاملي توسط متخصص كودكان داراي ضريب تكامل حركتي زير ۷۰ بودند و ۱۴۰ شيرخوار از همان مراكز كه در اين ارزيابي داراي ضريب تكامل حركتي بالاي ۷۰ بودند در گروه شاهد قرار داده شدند. جهت بررسي بيشتر ارتباط عوامل خطر با طبيعي و غيرطبيعي بودن تكامل شيرخوار از نسبت بخت استفاده گرديد.
يافته ها: دراين مطالعه عوامل ذيل داراي ارتباط معنادار با اختلال تكامل حركتي بودند: آسفيكسي دوره حوالي تولد (تشنج نوزادي، ديسترس جنيني و آپگار دقيقه بيست با درجه ۰-۳)، وزن پايين هنگام تولد، تولد پيش از موعد و پارگي زودرس كيسه آمنيوتيك.
نتيجه گيري: با توجه به موثر بودن عوامل فوق در ايجاد اختلال تكامل حركتي، در جهت پيشگيري از اين عوامل و شناسايي هر چه سريع تر شيرخواران دچار تاخير تكامل و به منظور انجام مداخلات درماني و توانبخشي به موقع و اقدامات سريع براي اين شيرخواران، در نظر گرفتن عوامل موثر فوق در سيستم بهداشتي – درماني لازم است.