مقاله شيوع آسيب هاي شغلي ناشي از سوزن در کادر پرستاري بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان در سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: شيوع آسيب هاي شغلي ناشي از سوزن در کادر پرستاري بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان در سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب ناشي از سوزن
مقاله کادر پرستاري
مقاله مخاطرات شغلي
مقاله بيماري هاي قابل انتقال از طريق خون
مقاله هپاتيت B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالويي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانپور عابدين
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه نژادي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از شايع ترين و مهم ترين مخاطرات شغلي پرستاران، آسيب هاي ناشي از سوزن هاي آلوده است که آنها را در معرض انواع بيماري هاي قابل انتقال از طريق خون مانند بيماري هاي ايدز، هپاتيت B و C قرار مي دهد.
روش کار: مطالعه مقطعي و توصيفي بر روي ۳۸۸ نفر کادر پرستاري بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ با استفاده از پرسشنامه انجام و نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۲ تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان بروز آسيب هاي ناشي از سوزن در يک سال در کادر پرستاري بررسي شده ۳۳ درصد (در ۱۲۸ نفر از ۳۸۸ نفر مورد بررسي) مي باشد و ميزان بروز تجمعي آن ۶۸ آسيب در ۱۰۰ شخص – سال مي باشد. توزيع آسيب ها به ترتيب در بخش هاي جراحي (۶/۲۹ درصد) مراقبت ويژه (۶/۲۳ درصد)، داخلي (۳/۲۱ درصد) و اورژانس (۹/۲۰ درصد) و بقيه در ساير بخش ها بود. بيش تر آسيب ها در هنگام رگ گيري (۳/۲۸ درصد) و سرپوش گذاري مجدد (۴/۲۵ درصد) رخ داده بود. ۹/۶۳ درصد از پرستاران واکسيناسيون هپاتيت
B  را بطور کامل انجام داده و در ۹/۶۶ درصد آنها تيتر آنتي بادي اندازه گيري شده بود. ۳/۲۸ درصد از کادر پرستاري که دچار آسيب ناشي از سوزن شده بودند اقدامات لازم بلافاصله بعد از آسيب (شستشو با آب و صابون و ضدعفوني نمودن محل آسيب) را انجام داده بودند و ۵/۶۹ درصد از پرستاران آسيب ها را به مسوولين بيمارستان گزارش نکرده بودند.
بحث و نتيجه گيري: آسيب هاي ناشي از سوزن در کادر پرستاري به ميزان زيادي رخ مي دهند. با آموزش و رعايت همه جانبه موارد احتياطي، برقراري نظام مراقبت و گزارش دهي اين آسيب ها، اجباري نمودن واکسيناسيون عليه هپاتيت
B در کادر پرستاري به عنوان افراد در معرض خطر، برقراري يک نظام حمايتي فعال جهت پيگيري اقدامات لازم بعد از ايجاد آسيب مي توان آسيب هاي مذکور و يا پيامدهاي آنها را کاهش داد.