مقاله شيوع آلرژنهاي هوايي در بيماران داراي آسم،رينيت آلرژيک و کهير مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۴۴ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: شيوع آلرژنهاي هوايي در بيماران داراي آسم،رينيت آلرژيک و کهير مزمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله رينيت آلرژيک
مقاله کهير مزمن
مقاله تست پوستي پريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت پناه هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
آسم و رينيت آلرژيک به همراه کهير از جمله بيماريهاي مهم و شايع درهر جامعه اي هستند. هدف از اين مطالعه تشخيص آلرژنهاي هوايي از راه تست پوستي پريک در بيماران فوق در استان مازندران، ساري مي باشد.
روش کار
در اين مطالعه توصيفي مقطغي تست پوستي پريک براي آلرژنهاي هوايي در بيماران آسمي، رينيت آلرژيک يا هر دو و کهير که ازنظر باليني و تستهاي پاراکلينيک اثبات شده اند و شرايط انجام تست پوستي پريک را داشتند انجام شد. ۸۰۹ بيمار مراجعه کننده به کلنيکهاي طوبي و بوعلي دانشگاه علوم پزشکي مازندران بين سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ مورد بررسي قرار گرفتند. آلرژنهاي مختلف هوايي از جمله مايتها (DF,DP)، سوسک، پر، آسپرژيلوس و آلترناريا، پيگويد، گزنه، افرا، بلوط و سايرين انتخاب گرديدند. اين تست به همراه کنترلهاي منفي (نرمال سالين) و مثبت (هيستامين) انجام شده است. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماري کاي اسکوئر تجزيه و تحليل شد.
نتايج
از تعداد ۸۰۹ نفر، ۳۵۰ نفر مرد (۴۳%) و ۴۵۹ نفر زن (۵۷%) بودند. سن افراد مورد مطالعه بين ۵ تا ۵۰ سال بود که بيشتر بين سنين ۱۰ ۲۰ (۴۲٫۵%) قرار داشتند. از بين آلرژنها، مايت ها بيشترين شيوع را داشتند و مايت فارينا در کل بيماران آسم، رينيت آلرژيک يا هر دو و کهير برابر ۳۲% بود. مايت پتريسينوس در ۳۳% موارد مثبت بود. سوسک در۲۲% و پر در ۹% مثبت بوده اند و ساير آلرژنها از صفر تا ۱۰ درصد متفاوت بوده ند، بجز کانديدا که در ۲۸% موارد مثبت شد.IgE  توتال در ۵۴% از بيماران و ائوزينوفيلي نيز در ۳۵% از بيماران افزايش داشت.
نتيجه گيري
در منظقه شمال کشور با آب و هواي گرم و مرطوب (ساري) حساسيت به مايت ها از شيوع بالاتري برخوردار مي باشد.