مقاله شيوع آلوپسي آندروژنتيك در بانوان ۷۰ – ۲۰ ساله شهرستان اصفهان در سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: شيوع آلوپسي آندروژنتيك در بانوان ۷۰ – ۲۰ ساله شهرستان اصفهان در سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوپسي آندروژنتيك
مقاله ريزش مو
مقاله هورمون هاي آندروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي ناييني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلوپسي آندروژنتيك شايعترين شكل ريزش موي پيشرونده منتشر و قرينه مي باشد كه هر دو جنس را مبتلا مي كند. الگوي ريزش مو و پاتوفيزيولوژي آن در دو جنس متفاوت مي باشد. طبقه بندي هاي متفاوتي براي ريزش مو در زنان ارایه شده است ازجمله طبقه بندي Ludwig، Hamilton، Chirstmas tree و Early onset hairloss.
روش اجرا: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه در سال هاي ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸ در آرايشگاه هاي شهر اصفهان به انجام رسيده است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل تمامي زنان در طيف سني ۲۰ – ۷۰ سال بود كه به اين واحد ها مراجعه كرده بودند. روش نمونه گيري در اين مطالعه به شيوه تصادفي ساده بود و طي آن تعداد ۱۸۰۰ خانم مراجعه كننده از نظر ريزش مو و ديگر فاكتور ها مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي مطالعه پس از جمع آوري با كمك نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون هاي T، chi-square تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ۱۸۰۰ خانم مطالعه شده ۳۹٫۶% ( ۷۱۲نفر) داراي ريزش موي آندروژنتيك بوده %۶۰٫۴ (۱۰۸۸ نفر) فاقد آن بودند. ميانگين سن زنان مبتلا به ريزش مو۱۳ ±۵۰٫۴ سال و ميانگين سن زنان غير مبتلا به ريزش مو ۱۳٫۲± ۳۱٫۹ سال بود و طبق آزمون T student ميانگين سن اين دو گروه تفاوت معني داري داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: در مواجهه با خانم هاي مبتلا به ريزش مو علاوه بر تفحص در مورد علل روتين، بايد به بررسي اختلالات تيروئيدي، سطح فريتين سرم و هورمون هاي آندروژن نيز پرداخته شود.