مقاله شيوع آنتي بادي ضد سيتومگالوويروس در زنان با سقط خود به خودي در بيمارستان کوثر ايلام در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۳۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: شيوع آنتي بادي ضد سيتومگالوويروس در زنان با سقط خود به خودي در بيمارستان کوثر ايلام در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداري
مقاله سقط جنين
مقاله شيوع آنتي بادي
مقاله ويروس سيتومگالوويروس انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: روان شاد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كناركوهي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عباس محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ويروس سيتومگالوويروس انساني مهم ترين عامل و ايجاد کننده طيف وسيعي از عفونت هاي ويروسي شايع در بزرگسالان است که اين عفونت ها معمولا بدون علامت باليني يا همراه با علايم غيراختصاصي هستند. با اين وجود هنگامي که زن باردار براي اولين بار با ويروس مواجه مي شود، علاوه بر احتمال فعال شدن دوباره ويروس، خطر انتقال ويروس به جنين نيز در موارد نادر وجود دارد. قبلا حضور آنتي بادي ويروس سيتومگالوويروس انساني را در موارد ناهنجاري هاي جنيني و سقط هاي جنيني گزارش کرده اند و مطالعات متعددي در مورد ارتباط اين ويروس با موارد اختلالات و سقط در مناطق مختلف ايران و جهان صورت گرفته است. با توجه به عدم وجود اطلاعات ثبت شده در مورد اپيدميولوژي ويروس سيتومگال در استان ايلام، هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان شيوع آنتي بادي هاي IgG و IgM عليه ويروس سيتومگالوويروس انساني در جمعيت زنان با سقط خودبه خودي و بررسي ارتباط ميزان شيوع اين آنتي بادي ها با پارامترهاي فردي و وضعيت اقتصادي – اجتماعي جمعيت مورد مطالعه در ايلام است.
مواد و روش ها: نمونه هاي سرمي ۴۲ بيمار با سابقه سقط جنين به عنوان گروه آزمايش، ۳۰ نمونه زن باردار سالم و ۳۰ زن غيرباردار به عنوان کنترل منفي جمع آوري و با آزمايش هاي سرولوژي با استفاده از کيت تجاري الايزا، ميزان شيوع آنتي بادي هاي اختصاصي IgM و IgG عليه ويروس سيتومگالوويروس انساني در جمعيت مورد نظر بررسي شد. به منظور تجزيه و تحليل نتايج آزمايش ها و داده هاي دموگرافيک و اطلاعات به دست آمده از برنامه آماريSPSS استفاده شد.
نتايج: از ۴۲ بيمار موردنظر ۶ نفر (۱۴٫۲۸ درصد) داراي IgG مثبت اختصاصي ويروس بودند و آنتي بادي IgM هم در ۱۲ نفر (۲۸٫۵۸ درصد) ديده شد. طبق يافته هاي اين پژوهش مشخص شد، که بين ميزان شيوع آنتي بادي IgG و سن ارتباط معني داري وجود دارد اما ارتباطي بين ميزان شيوع IgM و سن بيماران يافت نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه انجام شده در استان ايلام، شيوع بالاي آنتي بادي IgM را نسبت به IgG در بين زنان باردار که دچار سقط جنين خودبه خودي شده اند نشان داد. ارتباط بين سن و شيوع آنتي بادي IgG شبيه ساير تحقيقات مشابه در اين زمينه بود. بر اساس يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد مي شود که از روش هاي حساس ترNAT  براي بررسي ارتباط بين سيتومگالوويروس و سقط جنين استفاده شود.