مقاله شيوع آنتي بادي هليكوباكتر پيلوري در افراد سالم و بيماران آرتريت روماتوييدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: شيوع آنتي بادي هليكوباكتر پيلوري در افراد سالم و بيماران آرتريت روماتوييدي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله آرتريت روماتوييد
مقاله ايمونوگلوبولين A؛ ايمونوگلوبين G؛ آنتي CagA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي شيري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيات نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: سليم زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: آرتريت روماتوييد، بيماري مزمن و باعث صرف هزينه زياد است. بررسي و كاهش فاكتورهاي موثر، در ميزان بروز و شدت تظاهرات كلينيكي اين بيماري مفيد است. هدف اين مطالعه، بررسي شيوع سرولوژي هليکوباكتر پيلوري در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد در مقايسه با افراد سالم بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي – توصيفي، ۱۵۹ نفر از بيمار مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي يکي از بيمارستان هاي شهر تهران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ميزان آنتي ايمونوگلوبولين G و آنتي ايمونوگلوبولينA  و آنتي بادي ضد سيتوتوكسين وابسته به ژن اختصاصي هليكوباكترپيلوري در سرم افراد با آزمون الايزا بررسي شد. براي بررسي آماري از آزمون هايT  مستقل و لوين استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني ۹۱ بيمار مبتلا به آرتريت روماتوييد ۴۲٫۵±۱٫۱۴ و ۶۸ بيمار گروه شاهد ۳۹±۱٫۴ سال بود. سطح سرمي ايمونوگلوبولين A در گروه آرتريت روماتوييد و شاهد به ترتيب ۳۶٫۲۷±۰٫۵ و ۲۷٫۳۵±۲٫۲۲ واحد در ميلي ليتر بود و اختلاف آنها از نظر آماري معني دار بود (P=0.016). اما بين سطح سرمي ايمونوگلوبولين G و آنتي بادي سيتوتوکسين وابسته و ژن اختصاصي هليکوباکترپيلوري در گروه بيمار و شاهد اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: سطح سرمي ايمونوگلوبولين A هليكوباكترپيلوري به طور معني داري در بيماران با آرتريت روماتوييد نسبت به افراد سالم بيشتر است.