مقاله شيوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پايه سوم و چهارم ابتدايي شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۴۱۳ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: شيوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پايه سوم و چهارم ابتدايي شهرکرد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله اختلالات خواندن
مقاله دانش آموزان ابتدايي
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: داوري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر، با هدف بررسي ميزان شيوع اختلال خواندن در دانش آموزان پايه سوم و چهارم ابتدايي شهرکرد انجام شد. روش: اين پژوهش از نوع توصيفي – همه گيرشناسي است.  400 نفر دانش آموز دختر و پسر پايه سوم و چهارم ابتدايي با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و آزمون تشخيصي سطح خواندن براي آنها اجرا شد. داده هاي اين پژوهش از طريق روشهاي آمار توصيفي و آزمون خي دو تحليل شدند. يافته ها: اين پژوهش نشان داد که به طور کلي ۱۰٫۵ درصد از دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي و ۷٫۳ درصد دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي دچار اختلال خواندن هستند. در ضمن ۸٫۴ درصد از دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي و ۴٫۳ درصد دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي دبستانهاي شهرکرد از اختلال در خواندن رنج مي برند. همچنين مشخص شد که هرچند بين فراواني اختلال خواندن در دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معنادار وجود دارد، ولي تفاوت دانش آموزان پايه سوم و چهارم معنادار نيست. نتيجه گيري: شيوع اختلال خواندن در ميان دانش آموزان پايه سوم و چهارم دبستانهاي شهرکرد نسبتا بالاست و اختلال خواندن در دانش آموزان پسر بيش از دانش آموزان دختر است ولي تفاوت معناداري بين فراواني اختلال خواندن در ميان دانش آموزان پايه سوم و چهارم وجود ندارد.