مقاله شيوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس بيمارستان ها و کارکنان مراکز آتش نشاني شهر اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شيوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس بيمارستان ها و کارکنان مراکز آتش نشاني شهر اروميه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله پرستاران اورژانس
مقاله کارکنان آتش نشاني
مقاله متغيرهاي جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدبابلان عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بشرپور سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال استرس پس از سانحه، يکي از اختلالات اضطرابي است که مواجه شدن با حوادث آسيب زا به عنوان يکي از عوامل سببي در بروز اين اختلال مطرح مي باشد. از آن جا که پرستاران اورژانس بيمارستان ها و کارکنان مراکز آتش نشاني بيشتر در معرض حوادث آسيب زا قرار مي گيرند، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه در بين اين دو گروه تدوين شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش زمينه يابي از نوع مقطعي و همبستگي بود که بر روي ۱۰۰ نفر از پرستاران اورژانس بيمارستاني و ۱۰۰ نفر از کارکنان مراکز آتش نشاني شهرستان اروميه در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شد. اعضاي نمونه به صورت انفرادي و در محل کار به پرسش نامه اختلال استرس پس از سانحه پاسخ دادند. داده هاي جمع آوري شده نيز به وسيله نرم افزار ۱۶ SPSSبا استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس، ۱۴ در صد و در کارکنان مراکز آتش نشاني، ۸ درصد بود. متغيرهاي جمعيت شناختي و سن به صورت معکوس و تاهل به صورت مستقيم، اختلال استرس پس از سانحه را پيش بيني کردند ولي سطح تحصيلات و جنسيت نتوانستند اين اختلال را پيش بيني کنند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد پرستاران اورژانس و کارکنان آتش نشاني در معرض خطر اختلال استرس پس از سانحه قرار دارند. اين امر لزوم آموزش مهارت هاي مقابله اي براي اين افراد را خاطر نشان مي سازد.