مقاله شيوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولين در کودکان و نوجوانان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: شيوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولين در کودکان و نوجوانان چاق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله ديابت شيرين
مقاله کودکان
مقاله مقاومت به انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرقره چي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع چاقي در کودکان و نوجوانان روبه افزايش بوده و در دهه هاي گذشته منجر به افزايش شيوع ديابت تيپ دو در اين گروه سني شده است.
هدف: تعيين اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولين در کودکان و نوجوانان چاق.
مواد و روش ها: از فروردين سال ۱۳۸۶ لغايت اسفند۱۳۸۷ ، ۱۱۰ کودک و نوجوان مراجعه کننده به درمانگاه غدد مرکز پزشکي کودکان تبريز با شکايت چاقي در صورت نمايه توده بدني بيش از صدک ۹۵ برحسب سن و جنس خود وارد مطالعه شدند. آزمون تحمل گلوکز خوراکي با خوردن 75 gr/kg گلوکز انجام شد. ميزان سرمي گلوکز به روش گلوکز اکسيداز و انسولين با روش راديوايمونو اسي در دقيقه صفر، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ اندازه گيري شد. مقاومت به انسولين با اندکس HOMA تخمين زده شد.
نتايج: از ۱۱۰ کودک و نوجوان چاق شيوع اختلال تحمل گلوکز %۹٫۱ و شيوع مقاومت به انسولين %۲۸٫۲ بود. در هيچ يک از موارد ديابت تيپ ۲ ديده نشد. مبتلايان به اختلال تحمل گلوکز در گلوکز (P=0.003) و انسولين در دقيقه  (p<0.001) 120 تفاوت آماري معني دار با افراد بدون اختلال تحمل گلوکز داشتند. ميزان مقاومت به انسولين در مبتلايان به اختلال تحمل گلوکز هم بيشتر و تفاوت آماري آن هم معني دار(p=0.03)  بود.
نتيجه گيري: چاقي در کودکان و نوجوانان با افزايش خطر اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولين همراه است و برخلاف اندازه گيري گلوکز ناشتا، آزمون تحمل گلوکز خوراکي در پيش بيني اختلال تحمل گلوکز کمک کننده است.