مقاله شيوع استئوپروز در مردان روستايي فارس با استفاده از معيارهاي محلي و WHO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: شيوع استئوپروز در مردان روستايي فارس با استفاده از معيارهاي محلي و WHO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکي استخوان
مقاله بيشترين تراكم استخوان
مقاله معيار محلي
مقاله WHO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آدينه پور امير
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمراني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بتازگي پوكي استخوان (استئوپروز) به عنوان يك مشكل بهداشتي اساسي جامعه پديد آمده است. اين بيماري با كاهش ميزان تراكم استخوان همراه با تخريب ريزساختارهاي بافت استخواني مشخص مي شود و موجب افزايش شكستگي و ناتواني، همراه با مرگ و مير مي گردد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مقطعي ۲۶۳ مرد سالم روستايي كه در سنين ۲۰ تا ۹۴ سال بودند، براي بررسي شيوع پوكي استخوان برحسب معيارهاي محلي و سپس مقايسه آن با معيارهـاي WHO انتخاب شدند. تراكم توده استخواني (BMD) به روش DXA اندازه گيري شد. از روش تطابق منحني براي تعيين سني كه بيشترين BMD در آن ايجاد مي شوند و از آناليز رگرسيون براي ارتباط پوكي استخوان با عواملي چون سن و نمايه توده بدني (BMI) استفاده شد.
يافته ها: بيشترين BMD در سنين ۲۰ تا ۲۴ سال ايجاد مي شد.شيوع پوكي استخوان با بالا رفتن سن افزايش يافت، باBMI  ارتباط منفي داشت و برحسب معيارهايWHO  و محلي متفاوت بود. شيوع آن در مهره هاي كمر، گردن و كل استخوان ران با معيار محلي به ترتيب ۸/۳%، %۲۴٫۸ و ۸/۱۴% و اين مقدارها با استفاده از معيار WHO به ترتيب ۱۰% و ۱/۶% و ۲۴% بود.
نتيجه گيري: استفاده از معيارهاي محلي يا معيارهاي WHO براي بررسي پوكي استخوان، مي تواند يافته هاي متفاوتي در زمينه شيوع موارد اين بيماري ارايه دهد، بنابراين بررسي هاي آينده نگر در مورد رابطه احتمال شكستگي استخوان با دو معيار نامبرده توصيه مي شود.