مقاله شيوع استئوپروز و ارتباط آن با برخي شاخص هاي دموگرافيک در بيماران مراجعه کننده به مراکز دانسيتومتري شهر گرگان در سال ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شيوع استئوپروز و ارتباط آن با برخي شاخص هاي دموگرافيک در بيماران مراجعه کننده به مراکز دانسيتومتري شهر گرگان در سال ۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله شيوع
مقاله شاخص توده بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شادپوررشتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوکي استخوان يکي از بيماريهاي شايع با عوارض ناتوان کننده مي باشد که بار اقتصادي زيادي را بر جامعه تحميل مي کند. مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع استئوپروز و ارتباط آن با برخي شاخص هاي دموگرافيک در شهر گرگان صورت پذيرفت.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي – تحليلي، ۳۰۰ فرد از ميان ۳۰۰۰ فرد مراجعه کننده به مراکز دانسيتومتري شهر گرگان طي سال ۸۷ به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ميزان تراکم استخوان به روش (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) DXA در استخوان هاي گردن فمور و مهره هاي کمري L2 و L4 تعيين گرديد. اطلاعات عمومي و اطلاعات حاصل از دانسيتومتري بر اساس معيار WHO استخراج و جمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهاي کاي دو و رگرسيون خطي صورت پذيرفت و سطح معني داري براي تمام آزمونها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
نتايج: شيوع استئوپروز در اين مطالعه بر اساس بررسي ناحيه کمر و فمور به ترتيب ۳۳٫۷% و ۱۶٫۷% بود. متوسط تراکم استخواني در ناحيه کمر ۰٫۹۳g/cm2 و ۰٫۷۸g/cm2 در ناحيه فمور بود. رابطه سن و وضعيت تراکم توده استخواني در ناحيه کمر (P-value <0.01) و ناحيه فمور (P-value <0.01) از لحاظ آماري معني دار بود. رابطه شاخص توده بدني با تراکم توده استخواني در ناحيه کمري از لحاظ آماري معني دار ((P-value <0.01 ولي اين رابطه در ناحيه فمور همانند رابطه جنسيت و وضعيت تراکم توده استخواني در ناحيه فمور و کمر معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه گوياي شيوع بالاي استئوپروز در بيماران مراجعه کننده به مراکز دانسيتومتري شهر گرگان مي باشد و نيز نشان داد که سن نقش پيش بيني کننده براي تراکم استخواني در ناحيه کمر و فمور و شاخص توده بدني اين نقش را در ناحيه کمر دارد .