مقاله شيوع افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک در بيماران با سندرم روده تحريک پذير در مقايسه با گروه کنترل سالم با استفاده از تست تنفسي هيدروژن در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: شيوع افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک در بيماران با سندرم روده تحريک پذير در مقايسه با گروه کنترل سالم با استفاده از تست تنفسي هيدروژن در استان خوزستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک
مقاله تست تنفسي هيدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي زاده عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجياني اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:تخمين شيوع افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک (SIBO) در ميان بيماران با سندرم روده تحريک پذير (IBS) نسبت به گروه کنترل سالم به وسيله تست تنفسي هيدروژن – گلوکز (Glucose-HBT) در منطقه جغرافيايي خوزستان است.
روش بررسي:در اين مطالعه ۸۰ بيمار شامل ۴۰ بيمار مبتلا به سندرم روده تحريک پذير بر اساس معيار Rome III با ۴۰ فرد کنترل سالم که از نظر سن و جنس مشابه بودند با استفاده از تست تنفسي هيدروژن – گلوکز با مقدار ۵۰ گرم گلوکز جهت بررسي از نظر افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک مورد مطالعه قرار گرفتند. چنانچه غلظت هيدروژن در هواي بازدمي بيشتر از ۲۰ppm نسبت به معيار پايه در طي ۹۰ دقيقه از تست مشاهده مي شد يا دو پيک مجزا در طي تست وجود داشت، تست مثبت در نظر گرفته مي شد.
يافته ها: ۴۰ بيمار با سندرم روده تحريک پذير و ۴۰ بيمار گروه کنترل شامل ۱۴ مرد و ۲۶ زن در هر گروه با سن بين ۲۲ و ۶۶ سال (متوسط سن ۳۴ سال) وارد مطالعه شدند. %۴۲٫۵ بيماران در زير گروه يبوست غالب (IBS-C) و %۳۰ در زير گروه مختلط (IBS-M) و %۱۷ در گروه اسهال غالب (IBS-D) بودند. %۴۷٫۵ بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در مقايسه با %۲۰ گروه کنترل نرمال داراي تست تنفسي هيدروژن – گلوکز غير نرمال بودند (P=0.009).
شيوع تست تنفسي هيدروژن – گلوکز مثبت در %۴۷ بيماران يبوست غالب، %۴۲٫۹ اسهال غالب و %۵۰ گروه مختلط مشاهده شد (P=0.85).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که حدود نيمي از بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير داراي افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک هستند و اختلاف واضحي از نظر شيوع افزايش رشد باکتري ها در ميان زير گروه هاي سندروم روده تحريک پذير ندارد. افزايش رشد باکتري هاي روده کوچک در بيماران با سندرم روده تحريک پذير مطرح است و از تست تنفسي هيدروژن – گلوکز جهت اثبات آن مي توان استفاده کرد.