مقاله شيوع افسردگي و ارتباط آن با برخي شاخص ‌هاي دموگرافيک در دانش ‌‌آموزان دبيرستاني شهر بم پس از زلزله سال ۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: شيوع افسردگي و ارتباط آن با برخي شاخص ‌هاي دموگرافيک در دانش ‌‌آموزان دبيرستاني شهر بم پس از زلزله سال ۱۳۸۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله زلزله بم
مقاله دانش آموزان
مقاله بهداشت رواني
مقاله حوادث طبيعي و انسان ساخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انوري سيامند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات پس از بحران در كشور‌هاي مختلف، گزارش ‌هايي متناقض را در خصوص شيوع افسرگي بيان نموده ‌اند، اما در كشورمان با وجود حوادث طبيعي فراوان، مطالعات اندكي در اين زمينه وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين ميزان شيوع افسردگي و ارتباط آن با شاخص ‌هاي دموگرافيک در دانش ‌آموزان شهر بم پس از زلزله در سال ۱۳۸۲ مي‌ باشد.
روش ‌ها: اين مطالعه يک مطالعه مقطعي – تحليلي مي ‌باشد كه در يک نمونه‌ ۴۷۲ نفري از دانش ‌آموزان دبيرستاني شهر بم انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۲۱ سوالي بک (Beck) همراه با مشخصات فردي بود كه توسط نرم ‌افزار SPSS نسخه ۱۱ و آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.
يافته‌ ها: از ۴۷۲ دانش ‌آموز، ۸٫۶۴ درصد زن و مابقي مرد بودند. رده سني افراد در اين پژوهش ۱۴ الي ۱۸ سال بود. ۲.۷۴ درصد از افراد داراي درجاتي از افسردگي (خفيف تا شديد) بودند. بين ميزان افسردگي و جنس، از دست ‌دادن يكي از افراد خانواده در جريان زلزله‏، به وجود آمدن مشكل جسمي براي خود و يا يكي از افراد خانواده و رضايت از وضعيت زندگي رابطه معني ‌داري وجود داشت (P<%5). اما بين ميزان افسردگي، سن و تخريب منزل مسكوني در جريان زلزله رابطه معني ‌داري وجود نداشت.
نتيجه ‌گيري: با توجه به بالا‌بودن ميزان شيوع افسردگي در دانش ‌آموزان دبيرستاني شهر بم، برنامه‌ ريزي جامع درخصوص بهداشت رواني پس از حوادث طبيعي و انسان ساخت لازم و ضروري به نظر مي‌ رسد.