مقاله شيوع افسردگي پس از زايمان و عوامل همراه با آن در شهرستان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۶۲ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شيوع افسردگي پس از زايمان و عوامل همراه با آن در شهرستان قم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله تست ادينبورگ
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي راد اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي لطفي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شعوري بيدگلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افسردگي پس از زايمان يكي از شايعترين اختلالات رواني بدنبال زايمان است كه مشكلات جدي براي مادر ،كودك و خانواده ايجاد مي كند. مطالعات مختلف شيوع اين اختلال را ۵ تا۴۰ درصد گزارش كرده اند. در بررسي عوامل مرتبط نيز نتايج متفاوتي بدست آمده است. هدف اين مطالعه ارزيابي شيوع افسردگي پس از زايمان و تعيين عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني قم است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش مقطعي، به روش نمونه گيري متوالي، اطلاعات مربوط به ۳۰۰ مادر كه ۱۲ـ۶ هفته از زايمان آنها مي گذشت، مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه استاندارد ادينبورگ و پرسشنامه عوامل مرتبط بود كه پس از تاييد اعتبار و اعتماد علمي بكار گرفته شد. نمونه ها بر اساس آزمون ادينبورگ به دو گروه افسرده (نمره برابر يا بيش از ۱۳) و غيرافسرده (نمره كمتر از ۱۳) تقسيم شدند و سپس با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك ارتباط متغيرها با افسردگي پس از زايمان بررسي شد.
يافته ها: شيوع افسردگي پس از زايمان با استفاده از آزمون ادينبورگ، ۷/۲۳% تعيين شد. در بررسي عوامل خطرساز بين افسردگي پس از زايمان و ناخواسته بودن بارداري، ناهنجاري نوزاد، عدم رضايتمندي زناشويي، وضعيت اقتصادي، فقدان حمايت اجتماعي، تجربه بحران در ۱ سال گذشته، سابقه افسردگي در طول زندگي، سابقه افسردگي پس از زايمانهاي قبلي و سابقه افسردگي در بارداري اخير رابطه معني دار مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش بر لزوم توجه بيشتر بر بهداشت رواني مادران و گنجاندن برنامه هاي غربالگري، حمايتي و مشاوره اي بهداشت روان در مراقبتهاي روتين بعد از زايمان به خصوص براي گروههاي در معرض خطر تاكيد مي گردد.