مقاله شيوع انحراف چشم به خارج در بيماران مراجعه کننده با سردرد يا درد چشم به کلينيک چشم بيمارستان اميرکبير ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: شيوع انحراف چشم به خارج در بيماران مراجعه کننده با سردرد يا درد چشم به کلينيک چشم بيمارستان اميرکبير ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دردچشم
مقاله انحراف چشم به خارج
مقاله سردرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از شايع ترين شکايات بيماران مراجعه کننده به کلينيک چشم، سردرد و درد چشم است و انحراف چشم به خارج در ايجاد يا تشديد آن نقش دارد. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه سردرد يا درد چشم با ميزان اگزوتروپي انجام شد.
مواد و روش ها: روش نمونه گيري در اين مطالعه توصيفي- مقطعي که بر روي افراد مراجعه کننده با علايم سردرد و درد چشم به کلينيک بيمارستان اميرکبير در سال ۱۳۸۵ انجام شد، غربال گري بود. معيارهاي ورود شامل سن بالاي ۳ سال، رد ساير علل چشمي سردرد و درد چشم و رد علل انکساري بود. بيماران با علت ارگانيک سردرد از قبيل تومور نيز از مطالعه حذف شدند. براي بيماران پرسش نامه تهيه شد و تست Cover–Uncover جهت تعيين وجود اگزوتروپي انجام گرفت.
يافته ها: از مجموع ۲۰۶ نفر شرکت کننده در اين مطالعه ۷۷/۹۰ درصد مبتلا به انحراف چشم به خارج بوده و اکثر آنها خانم  بودند. شايع ترين علامت اين بيماران، سردرد بود. رابطه مستقيمي بين سر درد و درد چشم با انحراف چشم به خارج مشاهده شد که با جنسيت نيز رابطه مستقيم داشت.
نتيجه گيري: با توجه به رابطه مستقيمي که بين اگزوتروپي و سر درد و درد چشمي وجود دارد براي بيماران مراجعه  کننده با اين شکايات حتما بايد معاينه انحراف چشم صورت پذيرد تا بتوان در صورت لزوم درمان جراحي يا غير جراحي توصيه کرد.