مقاله شيوع انواع توهم ها در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني در بيمارستان گلستان طي سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: شيوع انواع توهم ها در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني در بيمارستان گلستان طي سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرني
مقاله توهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برگي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: تقوا ارسيا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ميري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در ميان معيارهاي باليني تشخيص اسکيزوفرني، توهم جزء مهمي از تظاهرات باليني بيماران را تشکيل مي دهد. تحقيق موجود با هدف بررسي جامع فراواني انواع توهم هاي موجود در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني انجام يافته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک تحقيق توصيفي ـ مقطعي در پنجاه بيمار مبتلا به اسکيزوفرني در بيمارستان گلستان مي باشد. اسکيزوفرني بر اساس معاينات باليني به طور عمده منطبق بر معيارهاي DSM-IV-TR توسط  روانپزشک تشخيص گذاري گرديده است. اطلاعات بهدست آمده با استفاده از آزمون مک نمار تحت آناليز و بررسي آماري قرار گرفته اند. اين مقاله برگرفته از پايان نامه دانشجويي ماست.
يافته ها: در اين مطالعه شايع ترين توهم، توهم شنوايي با شيوع ۸۲ درصد و به دنبال آن توهم بينايي (۳۶ درصد)، لامسه اي (۲۴ درصد)، بويايي (۱۲ درصد)، درد و حس عمقي (۱۰ درصد)، چشايي و احساس حضور (هرکدام ۶ درصد)، احساس دهليزي (۴ درصد)، عملکردي و رفلکسي (هرکدام ۲ درصد) بودند. از نظر همزماني، بين توهم شنوايي با توهم هاي بينايي، بويايي و لامسه اي ارتباط معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: در مقايسه با مطالعات پيشين، نتايج حاصله از بررسي ما، اطلاعات تازه تر و نيز تفاوت هايي را در برخي موارد از نظر شيوع انواع توهم نشان مي دهد.