مقاله شيوع باسيلهاي گرم منفي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف در نمونه هاي باليني به دست آمده از بيماران بستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: شيوع باسيلهاي گرم منفي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف در نمونه هاي باليني به دست آمده از بيماران بستري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله باسيل گرم منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات ماكو ژينوس
جناب آقای / سرکار خانم: بينش احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسني آلكا
جناب آقای / سرکار خانم: نقيلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بتالاکتام ها بيشترين آنتي بيوتيک هاي مصرفي در درمان عفونت هاي باکتريايي مي باشند. توليد بتالاکتامازها در ميان باکتري هاي گرم منفي، يکي از علل مهم مقاومت به اين آنتي بيوتيک ها در سرتاسر دنيا است. مواجهه مداوم گونه هاي باکتريايي به انواع بتالاکتام ها منجر به توليد و جهش ديناميک و مداوم بتالاکتامازها در اين باکتريها و افزايش طيف فعاليت آنها در برابر آنتي بيوتيک هاي جديد شده است. باکتريهاي توليد کننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف (Extended spectrum β-lactamase) از مهمترين مشکلات پيش روي گروه هاي مطالعاتي مقاومت باکتريايي فعلي مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع باسيلهاي گرم منفي توليد کننده Extended spectrum β-lactamase جدا شده از بيماران بستري است.
مواد و روشها: در يک بررسي توصيفي – تحليلي، ۱۹۱ ارگانيسم گرم منفي جدا شده از بيماران بستري در بخشهاي مختلف بيمارستان سينا در مدت ۱۵ ماه ارزيابي شدند. ترقيق آبگوشت، سينرژي ديسک دوگانه و
E-test جهت تاييد حضور ارگانيسم هاي توليد کننده Extended spectrum β-lactamase بکار رفتند. عوامل خطر احتمالي جهت حضور باسيلهاي گرم منفي توليد کننده Extended spectrum β-lactamase نيز مورد ارزيابي قرار گرفتند.
نتايج: ۹۳ (۴۹%) نمونه باکتري توليد کننده Extended spectrum β-lactamase شامل کلبسيلا پنومونيه (۶۲٫۹%)، اشريشيا (۴۹٫۲%)، انتروباکتر (۱۹٫۲%)، سيتروباکتر (۱۰۰%) و سراشيا (۵۰%) بودند. طول مدت بستري، بستري بخش مراقبت ويژه، سابقه مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيک، عفونت با کلبسيلا پنومونيه، سابقه استفاده از کاتتر و سابقه بستري قبلي بيمارستاني طي ۳ ماه اخير در نمونه هاي حاوي باسيلهاي توليد کننده Extended spectrum β-lactamase به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05). ميزان مرگ و مير در گروه بيماران آلوده با باکتريهاي توليد کننده Extended spectrum β-lactamase بيشتر بود (P=0.041).
نتيجه گيري: مطالعه فعلي بيانگر ميزان قابل توجه عفونت با باسيلهاي گرم منفي مولد Extended spectrum β-lactamase بوده که اهيمت کنترل عوامل مستعد کننده بويژه لزوم دقت در تجويز منطقي آنتي بيوتيک را نشان مي دهد.