مقاله شيوع برخي از اجزاي سندرم متابوليک در کودکان ۷ تا ۱۱ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: شيوع برخي از اجزاي سندرم متابوليک در کودکان ۷ تا ۱۱ ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله پرفشاري خون
مقاله چاقي
مقاله چاقي مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم زينت
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري نژاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم متابوليک، يك عامل خطر براي ابتلا به ديابت نوع ۲ و بيماري هاي قلبي عروقي است. اين سندرم نه تنها در افراد بالغ به عنوان يک مشکل جدي مطرح است، بلکه در کودکان و نوجوانان هم در حال افزايش است. هدف اين مطالعه،  تعيين شيوع برخي از اجزاي سندرم متابوليک در کودکان سنين ۷ تا ۱۱ ساله شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۷ بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي مقطعي روي ۱۲۷۵ کودک دبستاني  شهر رفسنجان انجام شد.
پرسشنامه فردي براي هر کودک تکميل و سپس فشار خون کودکان اندازه گيري شد. نماگرهاي تن سنجي شامل  قد، دورکمر و وزن با وسايل استاندارد، اندازه گيري شد. پرفشاري خون با استفاده از چهارمين گزارش تشخيص، ارزيابي و درمان فشارخون کودکان، چاقي با استفاده از نمايه توده بدن و مقايسه با صدک هايCDC  و چاقي شکمي با استفاده از دورکمر و صدک ۹۰≤ برحسب سن و جنس تعيين شد. براي آناليز داده ها نرم افزار SPSS12 به كار رفت.
يافته ها : ۹/۲۱ درصد كودكان، در معرض خطر يا داراي اضافه وزن بودند (به ترتيب ۵/۱۱ و ۴/۹ درصد). ۴/۶ درصد نمونه ها چاقي شكمي داشتند. از نظر فشار خون سيستوليك و دياستوليك به ترتيب ۸/۱۱ و ۶/۳ درصد آن ها داراي پرفشاري خون بودند.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد كه دو جزء از اجزاي مهم سندرم متابوليک (چاقي شکمي و پرفشاري خون) در کودکان رفسنجاني سنين دبستان نسبتا شايع است (از آنجا كه تغييرات فشار خون به عوامل متعددي مرتبط است، ضرورت دارد كه در ارزيابي كودكان مبتلا به پرفشاري خون، نقش زمينه اي اين عوامل در نظر  گرفته شود.
پيشنهاد مي شود شيوع ساير اجزاي سندرم متابوليک و در گروه هاي سني مختلف در مطالعات آتي تعيين و براي پيشگيري از  اين سندرم مداخلات لازم، برنامه ريزي و اجرا شود.