مقاله شيوع بيماري سيلياک در مبتلايان به سوء هاضمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: شيوع بيماري سيلياک در مبتلايان به سوء هاضمه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري سيلياک
مقاله سوء هاضمه
مقاله tTGA
مقاله بيوپسي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرستاري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم الحسيني مجرد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سوء هاضمه در افراد مي تواند نشانه غير اختصاصي بيماري سيلياک باشد و غربال گري اين بيماران شايد بتواند به تشخيص اوليه افراد مبتلا کمک کند. هدف اين مطالعه تعيين شيوع بيماري سيلياک در بيماران مبتلا به سوء هاضمه است که به صورت روتين جهت تشخيص مورد آندوسکوپي قسمت فوقاني معده-روده اي قرار گرفته اند.
مواد و روش ها: بين سال هاي ۸۷-۸۶، ۴۰۷ بيمار که به دلايل مختلف آندوسکوپي شده بودند (۱۹۳ مرد، ۲۱۴ زن، با متوسط سن ۳۶٫۱سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. ويژگي هاي بافت شناسي در نمونه هاي بيوپسي دئودنال و سرولوژي براي بيماري سيلياک بر اساس طبقه بندي اصلاح شده مارش و الايزا براي ايمنوگلوبولين A و آنتي بادي هاي ضد ترانس گلوتاميناز (tTG) آزمايش شدند. افراد با نقص IgA با IgG tTG مورد بررسي و آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: بافت دئوذنال در %۶٫۴ غير عادي بودن روده کوچک شامل مارش يک تا سه را نشان دادند (MarshI-IIIc). بر اساس آناليزهاي سرمي، ۱۰٫۳۳ بيماران tTGA مثبت، بافت شناسي غير عادي داشتند (MarshI-IIIc) و همگي آن ها tTGA مثبت داشتند (%۲٫۴۵). ۴ بيمار از ۴۰۷ مورد نقص IgA داشتند که IgG tTG در هيچ کدام از آن ها مثبت نشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه در حدود %۶٫۴ موکوس روده کوچک غير طبيعي داشتند و %۸٫۱ داراي سرم مثبت براي سيلياک بودند. به هر حال، بافت شناسي و سرولوژي هر دو در ۱۰٫۴۰۷ مثبت شدند (%۲٫۴۵). شيوع بالاي سيلياک در ميان افراد سوء هاضمه بيان مي کند که آن ها گروه پر خطر براي بيماري سيلياک به شمار مي روند.