مقاله شيوع تومورهاي سيستم اعصاب مرکزي در مرکز آموزشي – درماني امام خميني تبريز در طي ده سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۶ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: شيوع تومورهاي سيستم اعصاب مرکزي در مرکز آموزشي – درماني امام خميني تبريز در طي ده سال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور مغزي
مقاله تومور نورواکتودرمال
مقاله تومورهاي نورواپيتليال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: فخرجو اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: تومورهاي سيستم اعصاب مرکزي مجموعه نئوپلاسم هايي را شامل مي شوند كه مغز، نخاع يا مننژها را درگير مي کنند كه ممكن است منشا آن ها به صورت اوليه از خود سيستم اعصاب مرکزي يا به صورت متاستاز از محل ديگري باشند. شيوع تومورهاي سيستم اعصاب مرکزي در جوامع مختلف بر حسب سن، جنس، محل آناتوميکي و پاتولوژي متفاوت است. هدف ما از اين مطالعه تعيين درصد فراواني تومورهاي سيستم اعصاب مرکزي بر حسب متغير هاي فوق الذکر در بيماران مراجعه کننده به بخش جراحي مغز مرکز آموزشي – درماني امام خميني تبريز در ده سال اخير است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي گذشته نگر، جامعه مورد بررسي ۱۷۸۱ بيمار داراي تومور مغزي و نخاعي بودند که همگي در طي ده سال (۱۳۷۶-۱۳۸۵) در بخش جراحي مغز و اعصاب مرکز آموزشي – درماني امام خميني بستري و تحت عمل جراحي توده سيستم اعصاب مرکزي قرار گرفته بودند. و نمونه پاتولوژي آن ها به بخش پاتولوژي مرکز آموزشي – درماني امام خميني ارسال و نتايج گزارش پاتولوژيکي ۱۲۲۰ بيمار در آن بخش موجود بود. سپس داده ها جمع آوري و در نرم افزار SPSS 13 وارد شدند و مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ۵۱٫۶ درصد مرد و ۴۸٫۴ درصد زن بودند. بيشترين سن ظهور توده ها در دهه ۴ تا ۶ عمر بود. ۹۲٫۶ درصد از ضايعات در مغز و ۷٫۴ درصد از آن ها در نخاع قرار داشتند. تعداد كل تومورهاي اوليه ۱۱۸۰ نفر بودند كه ۹۶٫۷ درصد از كل توده هاي سيستم اعصاب مرکزي را تشكيل مي دادند. شايع ترين تومور اوليه سيستم اعصاب مرکزي در بزرگسالان آستروسيتوم مي باشد (۲۹٫۶ درصد). بين شيوع اکثر تومورها در جنس زن و مرد تفاوت وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که شيوع تومورهاي اوليه مغزي بيشتر از تومورهاي متاستاتيک است. تومورهاي آستروستيک شايعترين تومور اوليه مغزي در بزرگسالان است.