مقاله شيوع ديابت حاملگي و عوامل خطرساز مرتبط با آن در زنان باردار شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: شيوع ديابت حاملگي و عوامل خطرساز مرتبط با آن در زنان باردار شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع ديابت
مقاله ديابت بارداري
مقاله زنان باردار
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ديناوري ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فراواني ديابت بارداري در نقاط مختلف دنيا بين ۱۴-۱ درصد گزارش شده است. با توجه به تفاوت بسيار زياد در ميزان شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز آن و نبود اطلاعاتي در اين خصوص در شهر کرمانشاه، بررسي حاضر با هدف تعين شيوع ديابت حاملگي و عوامل خطرساز آن در شهر کرمانشاه انجام شد.
روش ها:در اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي – تحليلي، جامعه مورد مطالعه ۱۷۲۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کرمانشاه بودند. اطلاعات جمعيت شناختي، حاملگي هاي قبلي، سوابق خانوادگي و نتايج GCT و در صورت انجام، OGTT جمع آوري گرديد. داده ها با روش هاي آماري تک متغيره و چندمتغيره (رگرسيون لجستيک) مورد آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: شيوع ديابت حاملگي در مطالعه حاضر ۳٫۴۳ درصد بود. مادران ديابتي، مسن تر و چاق تر از مادران غيرديابتي بودند و بيش از مادران غيرديابتي، سابقه قبلي ابتلا به ديابت بارداري، سابقه خانوادگي ديابت، سابقه سقط، سابقه PCO، سابقه ماکروزومي و سابقه مرده زايي داشتند. در آناليز چندمتغيره سن، چاقي، سابقه خانوادگي ديابت، حاملگي شکم اول، سابقه ديابت بارداري و سابقه سقط عواملي بودند که به طور معناداري شانس ابتلا به ديابت بارداري را افزايش دادند.
نتيجه گيري: ميزان شيوع ديابت بارداري در شهر کرمانشاه قابل مقايسه با ساير مطالعات انجام شده در کشور مي باشد. کنترل عوامل خطرساز در اين خصوص مي تواند باعث کاهش ميزان بروز ديابت در دوران بارداري گردد.