مقاله شيوع سرمي آنتي باديهاي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: شيوع سرمي آنتي باديهاي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبستني
مقاله ايمونوگلوبولين G
مقاله ايمونوگلوبولين M
مقاله توكسوپلاسموز
مقاله شيوع سرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي پور كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: سرداريان خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقصود اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: توکسوپلاسموز يکي از شايع ترين عفونتهاي انگلي انسان بوده که در زنان باردار مي تواند سقط يا ضايعات جنيني جبران  ناپذيري ايجاد نمايد. هدف اين مطالعه تعيين سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسموز در زنان باردار شهري و روستايي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد در سالهاي ۱۳۸۵-۸۶ مي باشد.
روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي مي باشد که در آن جمعا ۳۹۰ نفر افراد تحت مطالعه (شامل ۲۵۰ نفر از زنان باردار شهري و۱۴۰  نفر از زنان باردار روستايي) مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد، به روش خوشه اي-تصادفي دو مرحله اي انتخاب و جهت يافتن آنتي بادي هاي اختصاصي ضد توکسوپلاسما در نمونه خون آنها از کيت هاي IgG – ELISA و IgM – ELISA استفاده گرديد. سپس نتايج حاصل با استفاده از آزمونهاي ناپارامتري و آناليزواريانس مورد واكاوي آماري قرار گرفتند.
نتايج: در اين مطالعه شيوع سرمي توکسوپلاسموز در جامعه شهري %۳۰٫۸ و در جامعه روستايي %۳۱٫۴ برآورد گرديد. از اين عده،%۲۳٫۶  و %۷٫۲ زنان شهري و %۲۳٫۵ و %۷٫۹ زنان روستايي به ترتيب مبتلا به عفونتهاي مزمن و حاد (يا تحت حاد) توکسوپلاسموز بودند. بين سطح عيار IgG و سن افراد (P<0.001) و همچنين بين سطح عيار هر دو آنتي بادي و سطح تحصيلات افراد رابطه آماري معني  دار مشاهده گرديد (P<0.01)، اما بين عيار مثبت آنتي  بادي و ساير متغيرها ارتباط معني داري ديده نشد.
نتيجه نهايي: نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه افزايش سطح تحصيلات و ارتقا آگاهي هاي بهداشتي مردم مي تواند باعث كاهش ميزان ابتلا به توكسوپلاسموز گردد. از طرفي با توجه به اينكه %۶۹ زنان باردار منطقه فاقد مصونيت لازم در برابر اين بيماري هستند، لذا اتخاذ اقدامات موثر پيشگيرانه و كنترلي در اين منطقه كاملا ضرورت دارد.