مقاله شيوع سرمي آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت HBsAg)B) در زندانيان معتاد زندان مركزي استان قم، سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۴ تا ۹ منتشر شده است.
نام: شيوع سرمي آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت HBsAg)B) در زندانيان معتاد زندان مركزي استان قم، سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HBsAg
مقاله زندانيان معتاد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواراني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سهامي زيبافر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني گونلويي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: راه چمندي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلودگي به ويروس هپاتيت (HBV) B، يكي از شايع ترين عوامل ايجاد بيماري هاي مزمن كبدي، سپروز و سرطان كبد در جهان مي باشد. از جمله گروههاي پرخطر از نظر ابتلا به ويروس هپاتيت B معتادان مواد مخدر بويژه نوع تزريقي مي باشند. هدف از انجام مطالعه تعيين شيوع سرمي آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B در زندانيان معتاد زندان مركزي استان قم بوده است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي نمونه سرم ۸۰۸ معتاد محبوس در زندان مركزي استان قم طي سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ از نظر وجود آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B به روش اليزا (ELISA) در پايگاه منطقه اي انتقال خون استان قم مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از انجام آزمايش هاي مربوطه، مشخصات فردي ۸۰۸ زنداني معتاد از پرونده هاي موجود در زندان مركزي استان قم با همكاري اداره كل زندان ها جمع آوري گرديد و با استفاده از آزمون كاي دو در برنامه SPSS تجزيه و تحليل شد. P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها قرار داده شد.
يافته ها: از تعداد ۸۰۸ نمونه سرم آزمايش شده به روش اليزا، تعداد ۳۶ نفر (%۴٫۴۵) داراي آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B بودند. از تعداد ۳۶ نفر، ۳۵ نفر (%۹۷٫۲۲) مذكر و يك نفر (%۲٫۷۸) مونث بودند و ميانگين سني آنها ۳۵ سال و بيشترين تعداد در گروه سني ۳۱-۳۵ سال (%۲۵) قرار داشتند. از مجموع ۳۶ نفر، ۱۶ نفر (%۴۴٫۴۴) مجرد و ۲۰ نفر (%۵۵٫۵۶) متاهل بودند. ۳۰ نفر (%۸۳٫۳۳) از ۳۶ نفري كه داراي HBsAg بودند، سابقه اعتياد تزريقي داشتند.
نتيجه گيري: از آنجاييكه بيش از ۸۰ درصد افراد HBsAg مثبت سابقه اعتياد تزريقي داشتند، لذا استفاده مشترك از سرنگ هاي آلوده چه قبل از زنداني شدن و چه در داخل زندان مهم ترين طريق انتقال و اشاعه ويروس هپاتيت B در اين افراد است. بنابراين، انجام آزمايش HBsAg در بدو ورود به زندان و در صورت منفي شدن انجام واكسيناسيون عليه هپاتيت B، آموزش راه هاي انتقال و پيشگيري مي تواند نقش موثري در كاهش موارد آلودگي به ويروس HBV ايفا نمايد.