مقاله شيوع سل نهفته در بيماران HIV مثبت و مقايسه تشخيصي سنجش آنتي بادي ضدآنتي ژن هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس با آزمون جلدي توبركولين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: شيوع سل نهفته در بيماران HIV مثبت و مقايسه تشخيصي سنجش آنتي بادي ضدآنتي ژن هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس با آزمون جلدي توبركولين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت سل نهفته
مقاله ويروس نقص ايمني
مقاله آزمون جلدي توبرکولين
مقاله IgM عليه آنتي ژن مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نديمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شکري شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص سل نهفته به روش آزمون جلدي توبرکولين (TST) با محدوديت هايي همراه است. اطلاعات کمي در مورد انجام آزمايشات سرولوژي براي تشخيص سل نهفته در افراد آلوده به ويروس نقص ايمني (HIV) وجود دارد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سل نهفته در بيماران HIV مثبت و مقايسه تشخيصي سنجش آنتي بادي ضدآنتي ژن هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس با آزمون جلدي توبركولين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي ۶۲ بيمار HIV مثبت به روش تصادفي از ميان مراجعين يک مرکز ترک اعتياد در اهواز تحت آزمون TST با ماده ۵ PPD واحدي و سنجش IgM عليه آنتي ژن هاي باسيل سل طي سال ۱۳۸۷ قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 و آزمون آماري کاي اسکوئر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ميان ۶۲ فرد مطالعه شده ۳۴نفر (۵۴٫۸ درصد) TST مثبت داشتند؛ در حالي که فقط ۶نفر (۹٫۷ درصد) تست IgM مثبت داشتند. سل نهفته در ۳۷ نفر (۵۹٫۷ درصد) با يکي از دو روش فوق تشخيص داده شد. مطابقت کلي دو تست ۴۵٫۲ درصد بود که از نظر آماري معني دار نبود. در افرادي که توسط يکي از دو تست مثبت شده بودند؛ فقط در ۴٫۸ درصد موارد هر دو تست مثبت بودند. عدم مطابقت در ۵۴٫۸ درصد موارد يافت شد. نتايج مثبت براي دو تست در افرادي که در دو گروه از نظر شمارش CD4 (بيشتر از ۲۰۰ سلول و کمتر از ۲۰۰ سلول) قرار داشتند؛ تفاوت آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که شيوع عفونت سل نهفته در بين معتادان تزريقي HIV مثبت در منطقه مورد مطالعه از ساير نقاط دنيا بيشتر است. آزمون جلدي توبرکولين تست مفيدي براي تشخيص سل نهفته در افراد HIV مثبت است و بر سنجش IgM عليه آنتي ژنهاي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس ارجحيت دارد.