مقاله شيوع سندرم متابوليک در بزرگسالان اکبرآباد کوار فارس در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: شيوع سندرم متابوليک در بزرگسالان اکبرآباد کوار فارس در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله ATPIII ،ATPIII بازنگري شده
مقاله IDF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمراني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم متابوليک که سندرم مقاومت به انسولين هم ناميده مي شود، مجموعه اي از عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي و ديابت نوع ۲ است. اطلاعات محدودي در مورد شيوع اين سندرم در نواحي روستايي ايران وجود دارد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي در ۱۴۰۲ فرد (۹۰-۱۹ ساله) از ساکنان اين روستا كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. تشخيص سندرم متابوليک بر اساس معيارهاي ATPIII،ATPIII  بازنگري شده و IDF انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه شيوع کلي سندرم متابوليک بر اساس تعريف ATPIII، ۲۵٫۶ درصد بود که اين ميزان بر اساس تعريف ATPIII بازنگري شده و IDF به ترتيب ۲۹ درصد و ۳۰٫۵ درصد بود. يافته هاي مدل رگرسيوني پس از تعديل اثر عوامل سن، جنس، نمايه توده بدن، وضعيت تاهل و ميزان تحصيلات نشان داد که بر اساس تعريف ATPIII و ATPIII بازنگري شده بين مردان و زنان از نظر شيوع سندرم متابوليک تفاوت آماري وجود ندارد (P=0.2)، اما بر اساس تعريف IDF، شيوع سندرم متابوليک در زنان ۱٫۹۷ برابر مردان بود. بر اساس هر سه تعريف پس از تطبيق جنسي به ازاي هر يک سال افزايش در سن ميزان سندرم متابوليک ۱٫۰۵ درصد (فاصله اطمينان ۹۵%: ۱٫۰۴-۱٫۰۶) بيشتر شد از ميان عوامل خطرساز سندرم متابوليک بر اساس هر سه تعريف، HDL-C پايين در هر دو جنس شايع ترين بود و اختلاف قندخون ناشتا کمترين شيوع را داشت.
نتيجه گيري: يافته ها بر شيوع بالاي سندرم متابوليک در جمعيت روستايي بزرگسال روستاي اكبرآباد فارس دلالت دارد. بر مبناي اين پژوهش بايد در جهت اصلاح عوامل خطرساز سندرم متابوليک کوشيد تا از ابتلاي افراد پيشگيري شود و سلامت عمومي جامعه ارتقا يابد.