مقاله شيوع سندروم متابوليک در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان طي سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: شيوع سندروم متابوليک در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان طي سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم متابوليک X
مقاله فشارخون
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پرستويي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خندان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندروم متابوليک يا سندروم x مجموعه اي از ناهنجاري هاي متابوليک شامل چاقي مرکزي، پرفشاري خون، افزايش قندخون و اختلال در ليپيدهاي خون مي باشد که خطر ابتلا به برخي بيماري ها را افزايش مي دهد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع سندروم متابوليک در بين دانشجويان علوم پزشکي کاشان طي سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي ۲۲۱ دانشجو در سنين ۲۷- ۱۹ سال انجام گرفت. سندروم متابوليک با وجود سه معيار يا بيشتر از معيارهاي Third Report of the Adult Treatment Panel (ATP III) شامل: تري گليسريد ≥۱۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر، فشارخون بالا (فشارخون سيستوليک ≥۱۳۰ ميليمتر جيوه و فشارخون دياستوليک ≥۸۵ ميليمتر جيوه)، قندخون ناشتا ≥۱۱۰ ميلي گرم در دسي ليتر، دورکمر ≥ ۱۰۲ سانتي متر در مردان و ≥۸۸ سانتي متر در زنان، ۴۰>HDL ميلي گرم در دسي ليتر در مردان و <50 ميلي گرم در دسي ليتر در زنان تعريف شد.
نتايج: ميزان فراواني سندروم متابوليک در بين دانشجويان ۲/۳ درصد بود و ۸/۳۰ درصد از دانشجويان يک جزء از اجزاي سندروم متابوليک را داشتند. بيشترين شيوع اجزاي سندروم متابوليک در اين مطالعه مربوط به فشارخون دياستوليک بالا (۷/۱۶ درصد) و HDL کمتر از حد نرمال (۲/۲۶ درصد) بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد فشار خون دياستوليک بالا و HDL کمتر از حد نرمال از ريسک فاکتورهاي مهم سندروم متابوليک در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان مي باشند.