مقاله شيوع سوء رفتار با همسر و برخي از روشهاي مقابله با آن از ديدگاه زنان شهر اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: شيوع سوء رفتار با همسر و برخي از روشهاي مقابله با آن از ديدگاه زنان شهر اراك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء رفتار
مقاله روشهاي مقابله اي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوء رفتارهاي خانگي نسبت به زنان يکي از مشکلات عمده بهداشت عمومي مي باشد و زنان نيز راههاي مختلفي را جهت مقابله با سوء رفتار اتخاذ مي کنند. پژوهش حاضر نيز با  هدف تعيين شيوع سوء رفتار و برخي از روشهاي مقابله با آن از ديدگاه زنان شهر اراک صورت پذيرفته است.
روش کار: در طي يک پژوهش مقطعي تحليلي ۱۰۳۷ نفر از مادران شهر اراک از طريق پرسشنامه و مصاحبه سازمان يافته مورد بررسي قرار گرفتند و در نهايت داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري تجزيه تحليل شدند.
نتايج: در اين پژوهش شايعترين فرم سوء رفتار به ترتيب عبارت بودند از سوء رفتار عاطفي (%۶۴٫۶)، کلامي (%۵۷٫۱)، مالي (%۳۲٫۳) و جسمي (%۲۶٫۸). برخي از روشهاي مقابله اي موثر از نظر مادران شامل صحبت و گفتگو پس از آرامش (%۹۳)، کمک و راهنمايي خواستن از بزرگان فاميل (%۸۱) و برخي از روشهاي غير کارآمد شامل قهر به مدت طولاني (%۵۱) و مقابله به مثل (%۴۶) بوده است. همچنين ارتباط معني داري بين بروز سوء رفتار و ميزان تحصيلات، شغل، درآمد همسر، سابقه بيماري عصبي در زن يا شوهر، اعتياد همسر و تعداد فرزندان مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که تعداد زيادي از زنان مورد مطالعه تحت تاثير انواعي از سوء رفتار قرار داشتند به نظر مي رسد با افزايش آگاهي زنان متاهل و دختران در خصوص روشهاي مقابله اي موثر با سوء رفتار بتوان گامي در جهت کاهش اين معضل برداشت.