مقاله شيوع سوء مصرف و وابستگي به مواد در بيماران سرطاني در مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: شيوع سوء مصرف و وابستگي به مواد در بيماران سرطاني در مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله وابستگي مواد
مقاله سرطان
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي زاده عمران اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فر ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسي نژاد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: معمولا بيماران سرطاني به دردهاي شديد مبتلا بوده و سبک زندگي مختل شدهاي دارند و بنظر ميرسد که استفاده از مسکن هاي مناسب بهترين انتخاب براي اين افراد باشد. در اين مطالعه ميزان شيوع سوء مصرف و وابستگي به مواد در بيماران سرطاني مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين بررسي کليه بيماران سرطاني استان مازندران که جهت دريافت اپيوم با معرفي نامه پزشک معالج به دانشگاه علوم پزشکي مازندران مراجعه ميکردند، مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه دموگرافيک و مصاحبه باليني ساختار يافته براي اختلال هاي محور I در DSM IV جهت بررسي سو مصرف و وابستگي به مواد که روايي و پايايي آن قابل قبول بود جمع آوري گرديد.
يافته ها: از مجموع ۲۳۸ بيمار سرطاني مورد مطالعه، تعداد ۱۱٫۳ درصد سوء مصرف مواد و ۱۰٫۱ درصد وابستگي به مواد داشتند. رابطه معني دار آماري بين سن و طول بيماري با ميزان شيوع سوءمصرف و وابستگي به مواد در بيماران سرطاني مشاهده گرديد (P<0.05 در هر دو مورد). بيشترين مواد تجويز شده و مورد سوء مصرف متادون بوده و بيشترين وابستگي به اپيوم وجود داشته است.
استنتاج: نتايح نشان ميدهد که سوء مصرف و وابستگي به مواد در بيماران سرطاني مورد مطالعه بطو قابل توجهي بالا ميباشد. همچنين علاوه بر وابستگي شيميایي، به نظر ميرسد که ميزان اپيوم تجويزي توسط پزشکان موجب تسکين کافي درد در بيماران نشده است و آنان را به سمت مصرف ساير مواد سوق داده است.