مقاله شيوع عفونت شغلي ويروس هاي منتقله از خون در كاركنان بهداشتي بعد از آسيب سرسوزن و اجسام برنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: شيوع عفونت شغلي ويروس هاي منتقله از خون در كاركنان بهداشتي بعد از آسيب سرسوزن و اجسام برنده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب سرسوزن
مقاله هپاتيت منتقله خوني
مقاله ويروس HIV
مقاله کارکنان بهداشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عفونت شغلي با پاتوژن هاي منتقله خوني يكي از مهم ترين مشكل بهداشتي در جهان است. بسياري از كاركنان بهداشتي، آسيب سرسوزن را با اهميت ندانسته و پيگيري نمي نمايند. اين مطالعه براي بررسي شيوع بيماري هاي منتقله خوني به دنبال آسيب سرسوزن و اجسام برنده انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي به صورت سرشماري در يك بيمارستان آموزشي تهران طي سال ۱۳۸۸ انجام شد. ۱۱۲ نفر با سابقه آسيب سرسوزن و اجسام برنده در مطالعه وارد شدند و اطلاعات دموگرافيك و سابقه واكسيناسيون هپاتيت B افراد ثبت شد. از هر نفر ۵ ميلي متر نمونه خون اخذ و از نظرHBsAg ،HBsAb ، HBsAg،HIV  و HCVAb آزمايش شد. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS 13 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: وسيله آسيب رسان در ۶۲ نفر (%۵۵٫۳) سرسوزن توخالي و در ۳۱ نفر (%۲۷٫۷) آنژيوكت بود. در ۹۴ نفر (%۸۳٫۹) دست مورد آسيب قرار گرفته بود. بيشترين گروه آسيب ديده پرستاران (۷۹ نفر) بودند. ۱۰۸ نفر (%۹۶) سابقه واكسيانسيون هپاتيت B داشتند و ۲۱ نفر (%۱۸٫۸) بعد از آسيب سرسوزن مجددا واكسينه شده بودند. پاسخ آزمايش HBsAg و HBsAb 3 نفر (%۲٫۶) مثبت بود.
نتيجه گيري: توصيه مي شود كه واكسيناسيون ضدهپاتيت ويروسي در كاركنان بهداشتي تكميل شود. پرستاران احتياط استاندارد را بيشتر رعايت نمايند و بعد از اتمام كار وسايل برنده را جمع آوري و در ظروف مخصوص قرار دهند.