مقاله شيوع عفونت هاي ادراري در معلولين با ضايعات نخاعي و تعيين حساسيت دارويي ايزوله هاي جداشده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: شيوع عفونت هاي ادراري در معلولين با ضايعات نخاعي و تعيين حساسيت دارويي ايزوله هاي جداشده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله ضايات عفوني
مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيادتي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بادامي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نصر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در معلولين دچار ضايعه نخاعي معمولا چند نوع باكتري در عفونت هاي ادراري ديده مي شوند و بعلت مصرف آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف مقاومت دارويي نيز در آن ها شايع است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي عفونت ادراري در مجروحين جنگي دچار ضايعات نخاعي همچنين تعيين شايعترين الگوي مقاومت ضدميكروبي سويه هاي ميكروبي عامل عفونت است.
روش كار: در اين مطالعه ۲۰۰ جانباز دچار ضايعات نخاعي كه به مجتمع خدمات درماني كوثر بنياد جانبازان مراجعه كرده و يا در آسايشگاه بهزيستي بستري بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. ادرار بيماران به روش هاي Mid stream، سوند موقت، سوند دايم و كاندوم جمع آوري شد و بر روي نمونه ها كشت ميكروبي و آنتي بيوگرام بعمل آمد.
يافته ها: باكتري هاي جداشده از عفونتهاي ادراري مجروحين نخاعي در اين مطالعه به ترتيب پروتئوس %۲۶٫۵، كلبسيلا %۲۳، اشرشياكلي %۱۷، سودوموناس %۱۴٫۵، انتروباكتر %۸٫۵، سيتروباكتر %۲، سراشيا %۱۵، استافيلوكوكوس اورئوس %۱،‌ هافنيا %۰٫۵ و مورگانلا نيز %۰٫۵ بودند. همچنين مشخص شد %۵۵ بيماران از Condom sheet و %۱۳٫۵ از سوند دايم و %۲۰٫۵ از سوند موقت استفاده مي كنند. %۸۷٫۵ بيماران قبل از آزمايش ادراري سابقه مصرف آنتي بيوتيك داشتند. اشرشياكلي هاي جداشده از عفونتهاي ادراري مجروحين نخاعي در اين مطالعه به آنتي بيوتيكهاي نيتروفورانتوئين، كوتريموكسازول،‌ آموكسي سيلين، پني سيلين، نئومايسين مقاوم بودند. همچنين پروتئوس نيز به كوتريموكساوزل، نيتروفورانتوئين و آمپي سيلين مقاومت نشان دادند و سودوموناس ها مقاوم به اكثر آنتي بيوتيك ها بودند.
نتيجه گيري: عفونت ادراري مساله مهمي در مجروحين نخاعي مي باشد. با توجه به مقاومت بالاي مشاهده شده و افزايش هر روزه آن در تمام دنيا بررسي مستمر ميزان مقاومتهاي آنتي بيوتيكي و انجام آزمونهاي سنجش حساسيت آنتي بيوتيكي قبل از تجويز دارو از موارد مهم و اصلي در پيشگيري از مقاومتهاي بيشتر در آينده است.