مقاله شيوع علايم آسم، رينيت آلرژيک و اگزما در کودکان ۷-۶ و ۱۴-۱۳ ساله اهوازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۹۳ تا ۶۰۳ منتشر شده است.
نام: شيوع علايم آسم، رينيت آلرژيک و اگزما در کودکان ۷-۶ و ۱۴-۱۳ ساله اهوازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله رينيت آلرژيک
مقاله اگزما
مقاله کودکان
مقاله ISAAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكورنيا عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عصار شيده
جناب آقای / سرکار خانم: افرا منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسم، رينيت آلرژيک و اگزما از بيماري هاي شايع در کودکان مي باشند و شيوع علايم آنها در نقاط مختلف دنيا بسيار متفاوت است. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع علايم بيماري هاي آلرژيک در کودکان شهر اهواز با روش پيشنهادي طرح بين المللي مطالعه آسم و آلرژي در کودکان  (ISAAC)در سال تحصيلي ۸۵٫۸۶ انجام گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي جمعيت مورد بررسي، دانش آموزان ابتدايي (۶-۷ ساله) و راهنمايي (۱۳-۱۴ ساله) بودند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده کميته راهبرديISAAC  بود که توسط خود دانش آموزان و يا والدين آنان تکميل مي شد. داده ها در نرم افزار SPSS با استفاده از روش آماري مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شيوع علايم آسم، رينيت آلرژيک و اگزما در دانش آموزان اهوازي به ترتيب ۱۴٫۱ ، ۱۸٫۲ و ۸٫۴ درصد بود. ميزان شيوع اين علايم در دخترها و پسرها تفاوت معناداري نشان نداد، اما اين ارقام در مقطع راهنمايي بطور معناداري بالاتر از دانش آموزان ابتدايي بود(P<0.01) . شيوع آسم، رينيت آلرژيک و اگزماي تشخيص داده توسط پزشک به ترتيب ۸٫۴، ۱۲٫۳ و ۵٫۷ درصد بود. در هر سه مورد تفاوتي از نظر شيوع بين پسرها و دخترها يافت نشد، اما در دانش آموزان مقطع راهنمايي شيوع بطور معناداري بالاتر از مقطع ابتدايي بود(P<0.01) .
تيجه گيري: اختلالات آلرژيک در اهواز نسبتا شايع مي باشند و شيوع علايم آنها تقريبا مشابه با ساير مناطق کشور است. ميزان شيوع آسم تشخيص داده شده توسط پزشک نسبت به ساير مطالعات انجام شده در کشور بالاتر، اما در مقايسه با کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس نسبتا پايين است.