مقاله شيوع عوامل تنش زاي شغلي در تکنيسين هاي مرد اورژانس پيش بيمارستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۲۰ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: شيوع عوامل تنش زاي شغلي در تکنيسين هاي مرد اورژانس پيش بيمارستاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس
مقاله تکنسين
مقاله تنش
مقاله شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيع محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تکنسين هاي اورژانس طي يک روز کاري با فشارهاي جسمي و رواني زيادي مواجه اند که ممکن است در سلامتي و کيفيت کارشان موثر باشد. اين تحقيق جهت شناخت شايع ترين عوامل دخيل در تنش هاي شغلي تکنسين هاي اورژانس و برنامه ريزي بهتر براي کاهش اين تنش ها انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي براي بررسي عوامل تنش زاي فردي، بين فردي، مديريتي، عوامل محيط کار و مراقبت از بيمار در ۱۷۳ نفر از تکنسين هاي اورژانس مشهد در سال ۱۳۸۸ انجام شد. جهت گردآوري اطلاعات از پرسش نامه استاندارد شده عوامل تنش زاي پرستاران استفاده شده که طي ۲ مطالعه پايلوت جهت تکنسين هاي اورژانس تغيير داده شده بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون هاي مجذور خي، همبستگي پيرسون و تحليل واريانس تحليل شدند.
يافته ها: فقدان فرصت مناسب جهت استراحت، کمبود امکانات، عدم ارزيابي دقيق نحوه کار، کمبود پرسنل، تماس با آلوده کننده ها و نوع استخدام شايع ترين عوامل استرس زا بودند. عوامل مديريتي و محيط کار بيشترين و عوامل بين فردي کمترين شدت تنش زايي را داشتند. ارتباط عوامل تنش زا با سن (P=0.0001)، نوع استخدام (P=0.0000) و شيفت هاي متوالي (P=0.0013) معني دار بود.
نتيجه گيري: برخلاف پژوهش هاي بيمارستاني، در تکنسين هاي اورژانس پيش بيمارستاني استرس در اثر عوامل مديريتي و محيط کار بيشتر تشديد مي گردد.