مقاله شيوع عوامل خطرساز بيماري شريان كرونري و تاثير راهنمايي هاي اصلاح سبك زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: شيوع عوامل خطرساز بيماري شريان كرونري و تاثير راهنمايي هاي اصلاح سبك زندگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري شريان کرونر
مقاله ميزان ليپيدها
مقاله اصلاح سبک زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نقي ئي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان شيوع عوامل خطرساز بيماري عروق كرونر، احتمال رخداد بيماري قلبي در ۵ و ۱۰ سال آينده و تاثير راهنمايي هاي اصلاح سبك زندگي بود.
مواد و روش ها: ۹۸ نفر از كاركنان مجتمع دانشگاهي در آغاز و ۸۶ نفر (%۸۷٫۸) آنها در مرحله نهايي مورد مطالعه از نوع قبل و بعد قرار گرفتند. فشارخون، تن سنجي، فعاليت بدني و وضعيت كشيدن سيگار شركت كنندگان اندازه گيري شد. دو نمونه خون ناشتا، قبل و سه ماه پس از مداخله اخذ شد. احتمال رخداد بيماري قلبي در فاصله زماني ۵ ساله و ۱۰ ساله تعيين گرديد.
يافته ها: تفاوت ميانگين دور باسن، نسبت دور شكم به باسن، فشار خون سيستولي و دياستولي، سطح سرمي قند ناشتا، كلسترول مجموع، ليپوپروتئين ها با تراكم پايين
(LDL) قبل و بعد از مداخله از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). متوسط احتمال رخداد بيماري كرونر قلب در آغاز مطالعه براي فاصله زماني ۵ و ۱۰سال به ترتيب ۱٫۳ و %۳٫۳ و در مرحله پاياني طرح به ترتيب ۱٫۲ و %۳٫۲ محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: تفاوت برخي از عوامل خطرساز قبل و پس از مداخله از نظر آماري معني دار نيستند كه ممكن است به دليل كم بودن فاصله زماني براي نشان دادن اثرات مداخله يا ضرورت به كارگيري توصيه هاي مداخله اي بيشتر باشد.