مقاله شيوع عوامل خطر بيماري هاي عروق كرونر در كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: شيوع عوامل خطر بيماري هاي عروق كرونر در كرمان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله بيماري هاي عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيززاده فروزي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بهاالديني نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بيماري هاي عروق كرونر شايع ترين عامل مرگ و مير هستند. عوامل خطر در افزايش شيوع بيماري هاي عروق كرونر نقش دارند كه مي توانند مربوط به محل جغرافيايي، عادات زندگي، فرهنگ و غيره باشند. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل خطر بيماري هاي عروق كرونر در شهر كرمان انجام شد.
روش ها: اين پژوهش مقطعي روي ۴۰۰ نفر از جمعيت بالاي ۲۰ سال شهر كرمان در سال ۱۳۸۳ كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند، انجام شد. از پرسش نامه پژوهشگر ساخته و چك ليست ثبت اطلاعات براي جمع آوري داده ها استفاده شد. بعد از اندازه گيري وزن، قد و فشارخون افراد در محل زندگي آنها، معرفي نامه براي اندازه گيري قندخون ناشتا، كلسترول و تري گليسريد در اختيار آنها قرار گرفت و داده هاي مربوط به شيوه زندگي از طريق مصاحبه ثبت شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مجذور كاي، تي زوج و ANOVA استفاده شد.
يافته ها: شيوع هايپركلسترولمي ۲۵٫۸%، هايپرتري گليسريدمي ۱۴%، هايپرگليسمي ۷٫۸%، فشارخون سيستولي بالا ۲۳٫۸% و فشارخون دياستولي بالا ۲۴% بود. ميانگين شاخص توده بدني ۴٫۷۷۴±۲۶٫۶ كيلوگرم بر مترمربع بود و ۴۶% شاخص توده بدني بالاي ۲۷ داشتند. بيشترين درصد هاپيركلسترولمي، هايپرتري گليسريدمي و قندخون بالا مربوط به گروه سني بالاي ۵۰ سال و افراد متاهل بود.
نتيجه گيري: سطح كلسترول، تري گليسريد و نيز شاخص توده بدني همبستگي مثبت و معني داري با تمامي عوامل خطر بيماري عروق كرونر دارد.